Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Premier Sport Tour, s.r.o. upravují práva a povinnosti Smluvních stran pro veškeré kombinace služeb cestovního ruchu (zájezdy) organizované, i pro veškeré ostatní služby poskytované, společností Premier Sport Tour, s.r.o. (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) a tvoří neoddělitelnou součást smlouvy o obstarání zájezdu, resp. smlouvy o koupi Vstupenky v případě koupě jen Vstupenky, kterou v písemné formě nebo v jiné vhodné formě uzavírá Premier Sport Tour, s.r.o. s Objednavatelem, jak je definováno níže (dále jen „Smlouva“). Uzavřením Smlouvy bere Objednavatel výslovně na vědomí, že služby dodávané ze strany Premier Sport Tour, s.r.o. Objednateli jsou specifickým produktem s ohledem na jejich charakter, způsob organizace, podmínky vstupu do krajiny a na Akci, nepředvídatelné změny v termínech a závislost na třetích stranách. Z těchto důvodů bere Objednavatel na vědomí, že při jejich poskytování a organizaci je nevyhnutelné počítat s možnými změnami v jakékoli části poskytování a organizace služby (např. změna programu, změna Akce, zrušení Akce, změna termínu Akce, změna ubytování, změna způsobu přepravy apod.), a to v závislosti na dostupnosti poskytnutí nebo čerpání služeb od třetích osob, na které Premier Sport Tour, s.r.o. nemá vliv a proto za ně nezodpovídá.

I. Smlouva a pojmy

 1. Premier Sport Tour, s.r.o., se sídlem Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, IČO: 46 219 455, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 73743/B, je jako provozovatel cestovní kanceláře osoba, která pro Objednavatele zabezpečuje obstarání služby, nebo kombinaci služeb (dále jen „Obstaravatel“ nebo „CK“).
 2. Objednavatel je fyzická nebo právnická osoba způsobilá právně jednat, která s CK uzavřela Smlouvu písemnou nebo jinou vhodnou formou a způsobem uvedeným v těchto VOP, i osoba, v jejíž prospěch se Smlouva uzavřela nebo osoba, na kterou se Zájezd, nebo Vstupenka v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami převedly (dále jen „Objednavatel“) (Objednavatel a Obstaravatel dále společně též jako „Smluvní strany“). V případě, že na straně Objednavatele vystupuje víc osob, vztahuje se i na ně označení „Objednavatel“ v jednotném čísle a veškeré tyto osoby na straně Objednavatele jsou povinny plnit svoje povinnosti vyplývající ze Smlouvy o obstarání zájezdu společně a nerozdílně.
 3. Pořadatel je subjekt, který pořádá či zabezpečuje nebo organizuje nebo zprostředkovává Akce. Akce je sportovní zápas nebo jiné veřejné či neveřejné představení společenského, kulturního nebo sportovního charakteru, které pořádá třetí osoba, Pořadatel, na vstup na niž je zpravidla potřebná Vstupenka, jejíž zabezpečení je jednou ze služeb, které si může Objednavatel objednat. Zájezd je služba, nebo kombinace služeb cestovního ruchu, které se Obstaravatel na základě Smlouvy a těchto VOP zavazuje pro Objednavatele za dohodnutou cenu zabezpečit. Delegát je osoba, která je zodpovědná za průběh Zájezdu jménem CK. Nikoli každého Zájezdu se zúčastňuje Delegát. Delegát neposkytuje služby průvodce a není povinen doprovázet Objednavatele na místě Zájezdu. Delegát je povinen zabezpečit zejména logistiku Zájezdu (doprava, transfery, ubytování, odevzdání Vstupenek Objednateli). Delegát nevykonává služby turistického průvodce. Službu turistického průvodce je možné zabezpečit za příplatek na vyžádání, pokud byla žádost doručena CK nejpozději 10 dní před začátkem Zájezdu. Pojem Na vyžádání, pokud se nachází kdekoli v těchto VOP, Smlouvě, na webovém portálu, v nabídce, v pokynech, v katalogu, nebo v kterýchkoli jiných materiálech CK znamená, že uvedená služba není součástí Zájezdu a není ani v ceně Zájezdu. Takováto služba může být Objednateli poskytnuta v případě, že si ji Objednavatel vyžádá, akceptuje, a to i konkludentně, cenu za tuto službu a CK ji zabezpečí.
 4. Smlouva mezi CK a Objednavatelem je uzavřena podle § § 741b a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to písemnou formou, nebo jinou vhodnou formou. Při písemné formě se Smlouva považuje za uzavřenou podepsáním vytištěné Smlouvy oběma Smluvními stranami.
 5. Uzavření Smlouvy jinou vhodnou formou se mimo jiné rozumí i kterýkoli z následovných postupů: (i) objednání Zájezdu prostřednictvím objednávkového online systému na stránce futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.sk, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr (dále jen „webový portál“); následným odesláním příslušné nabídky ze strany CK Objednateli; a potvrzením nabídky Objednavatelem (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany CK spolu so zálohovou fakturou formou e-mailu); v případě, že Objednavatel nepřijme nabídku jako celek a vytvoří výběr konkrétních služeb, je Smlouva uzavřena až potvrzením výběru Objednavatele ze strany CK (CK zašle Objednateli potvrzení spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu); (ii) přímý nákup Vstupenky přes webový portál elektronickou formou; (iii) objednání Zájezdu e-mailem ze strany Objednavatele; následným odesláním příslušné nabídky ze strany CK Objednateli; a potvrzením nabídky Objednavatelem (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany CK spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu); v případě, že Objednavatel nepřijme nabídku jako celek a vytvoří výběr konkrétních služeb, je Smlouva uzavřena až potvrzením výběru Objednavatele ze strany CK (CK zašle Objednateli potvrzení spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu); (iv) objednání Zájezdu telefonicky Objednavatelem; následným odesláním příslušné nabídky ze strany CK Objednateli; a potvrzením nabídky Objednavatelem (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany CK spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu); v případě, že Objednavatel nepřijme nabídku jako celek a vytvoří výběr konkrétních služeb, je Smlouva uzavřena až potvrzením výběru Objednavatele ze strany CK (CK zašle Objednateli potvrzení spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu); (v) osobním objednáním Zájezdu Objednavatelem na prodejním místě CK; následným odesláním příslušné nabídky ze strany CK Objednateli; a potvrzením nabídky Objednavatelem (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany CK spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu); v případě, že Objednavatel nepřijme nabídku jako celek a vytvoří výběr konkrétních služeb, je Smlouva uzavřena až potvrzením výběru Objednavatele ze strany CK (CK zašle Objednateli potvrzení spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu). Bez ohledu na výše uvedené se Smlouva považuje za platně a účinné uzavřenou i zaplacením zálohy, resp. úplné dohodnuté ceny na základě Obstaravatelem vystavené zálohové faktury.
 6. Smlouva resp. objednávka platí pro veškeré další osoby na ní uvedené. Za neplnoletou osobu podepisuje Smlouvu její zákonný zástupce, přičemž pokud tento není i jedním z účastníků Zájezdu, je povinen doložit k nástupu na Zájezd i písemné prohlášení plnoleté osoby, která je zároveň účastníkem Zájezdu, že za neplnoleté přebírá plnou zodpovědnost. Pokud tuzemec objednává zájezd nebo služby pro cizozemce, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně už při objednávání Zájezdu nebo kterékoli jednotlivé služby.
 7. Nabídka uvedená na webovém portálu, v katalogu nebo jiná písemná forma nabídky, stejně jako tyto Všeobecné obchodní podmínky, tvoří součást Smlouvy o obstarání zájezdu, přičemž před těmito VOP mají přednost výlučně podmínky upravené v Smlouvě.
 8. Bez ohledu na formu se CK potvrzením objednávky Zájezdu ze strany Objednavatele nebo jednotlivé služby nebo podpisem Smlouvy o obstarání zájezdu zavazuje, že Objednateli obstará předem nabízenou kombinaci služeb cestovního ruchu (dále jen „Zájezd“). Jakékoli další služby nad rámec služeb uvedených v takovéto předem nabízené kombinaci služeb mohou být poskytnuty s nárokem CK na zaplacení těchto služeb Objednavatelem.

Uzavřením Smlouvy podle podmínek uvedených výše se Objednavatel zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu Zájezdu. V případě, že Objednavatel uzavírá Smlouvu v prospěch dalších objednavatelů Zájezdu uvedených na Smlouvě, potvrzuje podpisem Smlouvy, že disponuje písemným zplnomocněním ostatních objednavatelů jednat jejich jménem, s výslovným souhlasem k uzavření Smlouvy a poskytnutím jejich osobních údajů CK. Objednavatel se jménem těchto osob dále zavazuje i splnit závazky vůči CK a současně se zavazuje bezodkladné odevzdat ostatním objednavatelům Zájezdu informace určené CK pro objednavatele Zájezdu. Bez ohledu na počet Zájezdů, resp. jednotlivých služeb, resp. bez ohledu na počet osob, kterým má být na základě Smlouvy služba poskytnuta, je osoba, která sjednala objednávku a s kterou CK Smlouvu podle podmínek výše Smlouvu uzavřela, povinna zaplatit úplnou cenu Zájezdu. Zaplacení ceny Zájezdu je Objednavatel povinen na výzvu CK prokazatelným způsobem doložit.

Právo účasti na Zájezdu vzniká Objednateli a dalším objednavatelům uvedeným ve Smlouvě zaplacením dohodnuté ceny Zájezdu v plné výši a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb. Platným dokladem pro nástup Objednavatele na Zájezd je platně uzavřená Smlouva a doklad o zaplacení celkové ceny Zájezdu.

II. Cenové a platební podmínky

 1. Ceny Zájezdů a souvisejících služeb organizovaných CK jsou smluvními cenami dojednanými dohodou mezi CK a Objednavatelem. Závazná a dohodnutá cena je uvedená ve Smlouvě potvrzené CK. Nároky na slevy uplatňuje Objednavatel před uzavřením Smlouvy. Slevy není možné uplatňovat dodatečně. Cena Zájezdu je tvořena i na základě ceny za poplatky a služby, které se mezi uskutečněním objednávky, uzavřením Smlouvy až termínem Zájezdu mění a jsou závislé na třetích osobách, tj. např. letištní poplatky, přístavní poplatky, poplatky za trajekt, dálniční poplatky, ceny pohonných hmot a jiné. Uvedenými změnami se může měnit i cena Zájezdu oproti původní kalkulaci zaslané Objednateli při uzavření Smlouvy o zájezdu. CK nemá na změny žádný vliv.
 2. Smluvní strany se dohodly, že CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu resp. služeb v případě, že dojde k:
  • a) zvýšení dopravních nákladů včetně cen pohonných hmot (např. změna ceny pohonných hmot, trajektů, letenek, ceny přepravy, podmínek jiných dodavatelů služeb apod.),
  • b) zvýšení plateb spojených s dopravou (např. výše letištních, přístavních nebo tranzitních poplatků, palivových, dálničních a jiných poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu),
  • c) změně kurzu eura vůči zahraničním měnám použitým k určení ceny Zájezdu v průměru o více než 5 %, pokud k tomuto zvýšení dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.
 3. Pokud dojde ke změnám podle předchozího bodu do 21. dne před zahájením zájezdu, CK cenu zájezdu uvedenou v Smlouvě jednostranně zvýší:
  • a) o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba podle odst. 2 písmena a) a b) tohoto článku oproti ceně služeb a plateb zahrnutých v ceně zájezdu,
  • b) o částku odpovídající navýšení měnového kurzu eura vůči zahraničním měnám použitého ke stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 5 % podle odst. 2 písmena c) tohoto článku.
 4. Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu resp. služeb, v kterém bude uvedený důvod a způsob zvýšení, je CK povinna Objednateli odeslat nejpozději 21 dní před zahájením Zájezdu. Objednavatel je povinen doplatit vzniklý rozdíl bezodkladné, nejpozději ve lhůtě určené v oznámení o zvýšení ceny, v opačném případě je CK oprávněna odstoupit od Smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli.
 5. Objednavatel je povinen zaplatit CK dohodnutou cenu Zájezdu nejpozději v den splatnosti uvedené v zálohové faktuře. V případě, že cena Zájezdu není připsaná na účet CK nejpozději v den splatnosti uvedený v zálohové faktuře, je Obstaravatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Storno poplatky a uplatňované nároky na náhradu škody jsou splatné ihned doručením oznámení o jejich uplatnění Objednateli.
 6. V případě uzavření Smlouvy ve lhůtě kratší než 21 dní před zahájením Zájezdu Objednavatel uhradí dohodnutou cenu Zájezdu v plné výši už při podpisu Smlouvy. V tomto případě se považuje Smlouva za uzavřenou až zaplacením plné výše ceny Zájezdu.
 7. Ve výjimečných případech (pozdě vystavená objednávka, early booking apod.) a při prezentovaných akcích (first moment apod.) je cena Zájezdu nebo služby splatná ihned jedinou částkou.
 8. Při platbě Objednavatele bankovním převodem hradí veškeré bankovní poplatky Objednavatel, v opačném případě je CK oprávněna zbývající částku Objednateli doúčtovat.
 9. V případě, že ve Smlouvě nebo na zálohové faktuře není uvedeno jinak, je Objednavatel povinen zaplatit jakoukoli splatnou částku vůči CK na účet číslo: IBAN: SK68 8330 0000 0020 0081 8645 nebo SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pro platby ze SR; 246281981/0300 pro platby z ČR; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 pro platby z Maďarska, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 pro platby z Rumunska, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 pro platby z Rakouska, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pro platby ze Švýcarska.

III. Zvláštní ustanovení o vstupenkách

 1. Vstupenka na Akci je potvrzení umožňující jejímu majiteli za poplatek (zpravidla jednorázový) vstup do prostor stadiónu, sálu nebo na Akci, na kterou byla zakoupena (dále jen „Vstupenka“). Zabezpečení Vstupenky pro Objednavatele se považuje za jednotlivou službu Zájezdu podle těchto VOP. Cena uvedená na Vstupence není cenou za Vstupenku dohodnutou mezi Objednavatelem a CK, pakliže cena CK zahrnuje i ostatní náklady na zabezpečení Vstupenky. Ustanovení těchto VOP se příslušně vztahují na službu zabezpečení Vstupenek. Druhy Vstupenek:
  • a) Papírová Vstupenka, je vystavena v papírové formě. Tento typ Vstupenky obsahuje zpravidla (ale není to podmínkou její platnosti) název Akce, datum Akce, čas začátku Akce, místo konání Akce, číslo nebo jiné označení sektoru/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód nebo čárový kód, identifikaci Pořadatele Akce, identifikační číslo Vstupenky,
  • b) Vstupenka v elektronické formě, je určená k tisku; Objednavatel je oprávněn zúčastnit se Akce, na kterou byla elektronická Vstupenka zakoupena jen za předpokladu, že si elektronickou Vstupenku vytiskl na čistý papír formátu A4 na laserové tiskárně, bez jakéhokoli překryvu textu, v původní velikosti bez zmenšení a zvětšení; každá jedna elektronická Vstupenka musí být vytištěna na jeden samostatný arch papíru (formát A4). Tento typ Vstupenky obsahuje zpravidla (ale není to podmínkou její platnosti) název Akce, datum Akce, čas začátku Akce, místo konání Akce, číslo nebo jiné označení sektoru/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód nebo Čárový kód, identifikaci Pořadatele Akce, identifikační číslo Vstupenky,
  • c) Vstupenka v elektronické formě (tzv. mobilní vstupenka), je určená výlučně pro mobilní telefony, které jsou s použitím příslušné aplikace schopné uložit specifický QR kód (tzv. smartfony); Objednavatel je oprávněn zúčastnit se Akce na základě specifického QR kódu, který se načte ze smartfonu,
  • d) Vstupenka ve formě nabité klubové karty, tzv. Sezónní vstupenka, kterou je po zápase Objednavatel povinen Obstaravateli bezodkladné podle instrukce pracovníka CK vrátit, pakliže je použitelná opakovaně během určitého období, přičemž platí, že Objednavatel si zakoupením takovéto formy Vstupenky zakoupil výlučně vstup na jednu Akci v konkrétní den.
 2. CK je povinna odevzdat Objednateli Vstupenku před zahájením Akce organizované Pořadatelem, přičemž Objednavatel je k tomu povinen poskytnout součinnost. CK odevzdává Vstupenku Objednateli poštou, e-mailem, kurýrem, nebo osobně (a to na prodejním místě CK, nebo v místě Akce, podle možností a uvážení CK). Objednavatel nemá nárok na výběr způsobu a formy vyhotovení a odevzdání Vstupenky. Ten je určen Pořadatelem a
 3. CK nezodpovídá za:
  • a) opožděné dodání objednaných Vstupenek zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou nebo jakéhokoli jiného subjektu zabezpečujícího přepravu Vstupenek, pokud je CK poskytla na přepravu včas;
  • b) opožděné dodání objednaných Vstupenek zaviněné Objednavatelem Vstupenky, který nerespektuje dodací podmínky pošty, resp. který si svoje Vstupenky nevyzvedl včas;
  • c) nedodání Vstupenek zaviněné neúplným, neaktuálním nebo jakkoli nesprávným zadáním poštovní adresy nebo e-mailové adresy Objednavatelem vstupenky;
  • d) nedodání Vstupenek z důvodu jejich nepřevzetí v sídle CK, resp. v místě Akce, pokud byl Objednavatel na místo a čas odevzdání včas upozorněn e-mailovou, telefonickou, nebo jinou vhodnou formou;
  • e) nevyužití Vstupenek na Akci nebo Zájezd.
 4. Obstaravatel se zavazuje dodat Vstupenky pro různé počty Objednavatelů následovně:
  • a) Při objednávce 1 samostatné Vstupenky – umístění Vstupenky přesně podle vybrané kategorie (nikoli sektoru) z mapky na webové stránce CK při provedení objednávky Vstupenky nebo Zájezdu,
  • b) Při objednávce 2 Vstupenek – umístění Vstupenek ve dvojici vedle sebe (rozumí se tím podle příslušného stadiónu i sezení ve dvojici nad sebou, ve dvojici křížem od sebe, nebo tzv. „ob“ místo) přesně podle vybrané kategorie (nikoli sektoru) z mapky na webové stránce CK při provedení objednávky Vstupenky nebo Zájezdu,
  • c) Při objednávce 3 a většího nepárového počtu Vstupenek – umístění ve dvojici nebo oddělených dvojicích vedle sebe (případně ve dvojici nad sebou, ve dvojici křížem od sebe, nebo tzv. „ob“ místo) + 1 single Vstupenka (podle možnosti a dostupnosti, jak je uvedeno v písmenu d) co nejblíže k původní dvojici) přesně podle vybrané kategorie (nikoli sektoru) z mapky na webové stránce CK při provedení objednávky Vstupenky nebo Zájezdu,
  • d) Při objednávce 4 a většího párového počtu Vstupenek – umístění v oddělených dvojicích, z nichž každá dvojice je vedle sebe (rozumí se tím podle příslušného stadiónu i sezení nad sebou, křížem od sebe, nebo tzv. „ob“ místo). Dvojice budou podle možnosti a dostupnosti co nejblíže u sebe, přesně podle vybrané kategorie (nikoli sektoru) z mapky na webové stránce CK při provedení objednávky Vstupenky nebo Zájezdu,

– názorná vizualizace pro sezení ve dvojici:

(tzn. vedle sebe, ob místo, nad sebou, křížem bez ohledu na umístění schodiště)

  • e) V případě výslovné žádosti o skupinové sezení je nutné oznámit požadavek CK, aby bylo možné prověřit dostupnost skupinového sezení a určení doplatku za takovouto objednávku „(například trojice vedle sebe, nebo čtveřice vedle sebe, přičemž se přihlíží ke specifikům v bodech a) až d)),
 1. Obstaravatel si vyhrazuje právo na změnu objednané kategorie Vstupenky, s automatickou refundací cenového doplatku při snížení kategorie. Obstaravatel není Pořadatelem Akce a nepřebírá žádnou zodpovědnost za průběh a organizaci Akce.Obstaravatel není Pořadatelem Akce a žádným způsobem neručí za změnu termínu, uskutečnění nebo organizace Akce. Objednavatel Vstupenek si je vědom, že po zakoupení Vstupenek může dojít k změně termínu, jeho zrušení nebo organizace Akce, na kterou má zakoupenou Vstupenku. Obstaravatel oznámí změnu termínu, jeho zrušení nebo organizace Akce Objednateli prostřednictvím e-mailu nebo webové stránky nebo jinou vhodnou formou nejpozději do 7 kalendářních dní před konáním Akce.
 1. V případě, že je Vstupenka vydaná ve formě „Sezónní vstupenky“, klubové karty, podle bodu 1 d) výše, je Objednavatel povinen Vstupenku ihned po skončení Akce vrátit nepoškozenou delegátovi CK. Pokud Objednavatel Permanentku CK nevrátí, je povinen zaplatit CK smluvní pokutu ve výši 200 % z ceny Vstupenky, přičemž pokuta odpovídá nákladům na vydání nové Sezónní vstupenky a souvisejícím nákladům
 2. V případě zakoupení Vstupenky, včetně jednotlivých druhů elektronických Vstupenek, není možné od smlouvy s Obstaravatelem odstoupit a žádat vrácení ceny Vstupenky, jelikož ve smyslu ust. § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v platném znění nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě, přičemž smlouva o koupi Vstupenky na Akci představuje smlouvu, na základě níž se prodávající, tj. Obstaravatel, zavazuje poskytnout Objednateli Vstupenky službu v rámci volného času, tj. Akci, v dohodnutém čase, resp. lhůtě konání Akce.

IV. Práva a povinnosti Objednavatele

 1. K právům Objednavatele patří zejména:
  • a) právo na řádné poskytnutí smluvně dohodnutých a zaplacených služeb Zájezdu,
  • b) právo vyžadovat od CK informace, které se týkají smluvně dohodnutých a zaplacených služeb Zájezdu,
  • c) odstoupit od Smlouvy podle článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek před zahájením čerpání služeb za podmínky uhrazení vypočítaného storno poplatku, tj. odstupného ve výši rovnající se ceně Zájezdu,
  • d) právo na reklamaci nedostatků a zároveň náležité vybavení reklamace v souladu s článkem 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek,
  • e) právo na ochranu osobních údajů, které Objednavatel uvádí ve Smlouvě a v ostatních dokladech odevzdaných CK před nepovolanými osobami; veškeré procesy zpracování osobních údajů průběžně analyzujeme a zabezpečujeme jejich soulad s nařízením GDPR – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které je závazné pro veškeré členské státy Evropské unie, i zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů,
  • f) právo písemně oznámit CK před začátkem Zájezdu, že se namísto něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Toto právo však může Objednavatel uplatnit pouze ve lhůtě do 5 pracovních dnů před zahájením Zájezdu a jen za podmínky, že je to umožněno dodavatelem služby, kterým je třetí strana (Pořadatel Akce, letecký přepravce a podobně). Uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Oznámení musí obsahovat vlastnoručně podepsané písemné prohlášení nového objednávatele, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou, s těmito Všeobecnými obchodnými podmínkami a dále, že splňuje veškeré dohodnuté podmínky účasti na Zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Objednavatelem, který tím nabývá práva a povinnosti původního objednavatele, přičemž původní objednavatel a nový objednavatel společné a nerozdílně zodpovídají za zaplacení ceny Zájezdu a úhradu nákladů, které CK v souvislosti s touto změnou vzniknou. Nový objednavatel nemá nárok na zohlednění akcí, slev a pojištění, jež byly spojeny výhradně s osobou původního objednavatele nebo podmínkami speciálních akcí (věrnostní slevy, early booking apod.). CK má nárok na úhradu jakýchkoli nákladů, které jí v souvislosti se změnou Objednavatele vzniknou, zejména nákladů na změnu letenky.
 2. K povinnostem Objednavatele patří zejména:
  • a) poskytnout CK součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně uvést požadované údaje ve Smlouvě včetně jakýchkoli změn těchto údajů a předložit další nezbytné doklady podle požadavku CK,
  • b) zaplatit cenu Zájezdu v souladu s článkem 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek a na výzvu CK prokázat zaplacení dokladem,
  • c) bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené CK oznamovat CK svoje stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu dohodnutých služeb,
  • d) převzít od CK doklady potřebné k čerpání služeb (například Vstupenky na Akci) a řádné je zkontrolovat před zahájením Zájezdu,
  • e) zabezpečit u osob mladších než 18 roků průvod a dohled plnoletého Objednavatele během Zájezdu, zajistit průvod a dohled osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
  • f) řídit se pokyny CK, Delegáta nebo jiného určeného zástupce CK a dodržovat dohodnutý program Zájezdu,
  • g) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb podle článku 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek,
  • h) počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních objednavatelů Zájezdu, dodavatelů služeb nebo CK,
  • i) zdržet se chování a jednání, které by mohlo ohrožovat, poškozovat nebo omezovat ostatní objednavatele Zájezdu,
  • j) uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby podle Smlouvy,
  • k) uhradit veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na Zájezdu v případě, že svým jednáním ohrozil průběh nebo program Zájezdu, nebo ho rušil, nebo závažným způsobem porušil právní předpisy, poškodil cizí majetek a práva ostatních objednavatelů Zájezdu, dodavatelů služeb nebo CK,
  • l) dostavit se v stanoveném termínu na určené místo ve stavu připravený čerpat dohodnutý rozsah služeb; v případě zpoždění Objednavatele s nástupem na čerpání dohodnutých služeb vlastní vinou je Objednavatel povinen dopravit se na vlastní náklady a zodpovědnost na místo odpovídající časovému harmonogramu dohodnutých služeb podle programu Zájezdu,
  • m) mít při sobě veškeré platné doklady požadované pro vstup do navštívené země, zejména cestovní doklad, víza a očkovací průkaz (pokud jsou vyžadované), doklad o cestovním pojištění, pokud je Objednavatel pojištěný; tyto doklady je Objednavatel povinen si obstarat sám; v případě, že Objednavatel neabsolvuje Akci, resp. Zájezd z jakéhokoli důvodu uvedeného v tomto písmenu, bude si CK vůči Objednateli nárokovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny Zájezdu,
  • n) splnit zvláštní podmínky pro vstup do země, pobyt v ní, vstup na Akci. Objednavatel je povinen zabezpečit si na vlastní náklady a zodpovědnost zejména víza, pojištění (pokud je nezabezpečila CK), očkování a jiné nezbytné podmínky vstupu do navštívené země. CK v tomto případě není povinna na uvedené podmínky Objednavatele upozornit. V případě, že Objednavatel neabsolvuje Akci, resp. Zájezd z jakéhokoli důvodu uvedeného v tomto písmenu, bude si CK vůči Objednateli nárokovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny Zájezdu,
  • o) po celý čas Zájezdu dodržovat celní, pasové, dopravní, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné právní předpisy států, do kterých cestuje, a pokyny Delegáta CK,
  • p) v případě storna Zájezdu ze strany Objednavatele je potřebné, aby Objednavatel uhradil 100 % celkové ceny Zájezdu před uznáním storna Zájezdu.
 3. K povinnostem Objednavatele – právnické osoby, a Objednavatele, který objednává Zájezd pro více osob, dále patří:
  • a) pověřit oprávněného zástupce, s kterým CK bude komunikovat a který své účastníky obeznámí s těmito Všeobecnými obchodnými podmínkami,
  • b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti podle předcházejícího bodu 2, které vyžadují jejich osobní součinnost, a jejich nositelem může byt jen jednotlivý účastník,
  • c) odevzdat CK jmenný seznam účastníků podle předem dohodnutého termínu a se všemi požadovanými náležitostmi, u dětí do 18 let uvést úplné datum narození a uvést osoby zodpovědné za dohled a jejich provázení,
  • d) V případech, že kterýkoli z účastníků Zájezdu objednaného Objednavatelem – právnickou osobou omezuje z jakéhokoli důvodu během trvání Zájezdu svým nevhodným chováním nebo jednáním v rozporu s dohodnutými pravidly CK jako organizátora zájezdu, jeho zástupce, smluvní partnery nebo jiné objednavatele zájezdu (hrubým, nekulturním či hlučným vystupováním, nadměrným používáním alkoholu, omamných látek apod.), porušuje pokyny CK, narušuje plynulý časový průběh zájezdu či poškozuje cizí majetek, je takovéto jednání pokládáno za podstatné porušení podmínek Smlouvy a současně za poškozování ostatních objednavatelů zájezdu a zástupce CK je oprávněn vyvodit vůči němu důsledky spočívající v neposkytnutí dalších služeb během zájezdu nebo i vyloučení z přepravy, případně i z celého zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení kteréhokoli účastníka Zájezdu objednaného Objednavatelem, kterým je právnická osoba, ze Zájezdu, je CK oprávněna jednostranně zrušit Smlouvu bez náhrady či jakéhokoli nároku na odškodnění vyloučeného účastníka Objednavatele za nevyužité služby v rozsahu, v jakém nebyly tímto účastníkem služby využity z uvedeného důvodu.
  • e) V případě, že se Objednavatel (nebo spoluúčastníci Zájezdu) dostaví na určené místo připravený čerpat dohodnutý rozsah služeb v nezpůsobilém stavu (alkohol, drogy, jiné návykové látky), nebude jim umožněn vstup na palubu autobusu/letadla, a to bez nároku na vrácení peněz,
  • f) Objednavatel Zájezdu/Vstupenek pro vícero účastníků je zodpovědný za úhradu 100% fakturované sumy, a to i za části připadající na ostatní účastníky Zájezdu.

V. Práva a povinnosti CK

 1. CK je povinna:
  • a) mít uzavřenou smlouvu o pojištění zájezdu pro případ jejího úpadku,
  • b) před uzavřením Smlouvy informovat Objednavatele o skutečnostech, které jsou jí známé a které mají vliv na rozhodnutí zájemců o koupi Zájezdu,
  • c) pokud nebyly poskytnuté přímo při uzavření Smlouvy, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu poskytnout Objednateli písemně další podrobné informace o veškerých skutečnostech, které jsou pro Objednavatele důležité a které jsou jí známé, a to jejich zasláním na elektronickou nebo poštovní adresu Objednavatele uvedenou ve Smlouvě, nebo jiným způsobem dohodnutým s CK; tyto podrobné informace se poskytují jen jednomu Objednateli,
 2. CK není povinna vrátit cenu zájezdu, pokud se Objednavatel nezúčastnil Zájezdu z důvodů, za které nezodpovídá CK, např. v důsledku chybně uvedených údajů ve Smlouvě, pokud se nedostavil v určený termín na místo odletu nebo byl vrácený z celního pásma pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů,
 3. CK není povinna poskytnout Objednateli plnění a služby během Zájezdu nad rámec předem písemně potvrzených a zaplacených služeb Zájezdu,
 4. CK je povinna odevzdat Objednateli spolu se Smlouvou doklady týkající se pojištění insolventnosti CK i komplexního pojištění Objednavatele (a to jen v případě jeho uzavření prostřednictvím CK).

VI. Změny dohodnutých služeb

 1. Pokud je CK nucená před začátkem Zájezdu změnit podstatnou podmínku Smlouvy, navrhne Objednateli změnu Smlouvy. Za změnu Smlouvy, k níž je potřebný souhlas Objednavatele podle tohoto bodu, se nepovažuje postup podle článku II, podle kterého má CK právo změnit jednostranně cenu Zájezdu z důvodů tam uvedených. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu z jiných než v článku II uvedených důvodů, musí se v návrhu uvést nová cena. S výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku má Objednavatel právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí, nebo zda od Smlouvy odstoupí bez zaplacení storno poplatků. Svoje rozhodnutí musí písemně oznámit CK ve lhůtě určené CK v návrhu změny. V případě, že Objednavatel nedoručí CK v dané lhůtě písemně svoje odstoupení od smlouvy, platí, že se změnami souhlasí.
 2. V případě, že před začátkem Zájezdu nebo kdykoli po zahájení Zájezdu dojde k změně podstatné podmínky Smlouvy ze strany CK bez jejího zavinění, zejména, mimo jiné, pokud Pořadatel změní termín konání Akce, zruší Akci, letecký dopravce změní termín letu, není CK povinna vrátit Objednateli již vynaložené náklady na dopravu, ubytování, pojištění a jiné náklady. V tomto případě jsou Smluvní strany povinny jednat o vzájemné dohodě a společně tak minimalizovat vznik dalších nevyhnutelných nákladů v dobré víře.
 3. Pokud po zahájení Zájezdu CK neposkytne Objednateli služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu je nebude moci poskytnout, i když ji k tomu Smlouva zavázala, je povinna bezodkladně učinit taková opatření, aby Zájezd mohl pokračovat.
 4. CK je oprávněna uskutečňovat operativně změny programu a poskytovaných služebběhem zájezdu, pokud není možné z mimořádných důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby. V těchto případech je CK povinna:
  • a) zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce porovnatelném a odpovídajícím charakteru původních služeb, přičemž v případě zabezpečení služeb na minimálně stejné úrovni jsou veškeré další nároky Objednavatele vyloučené, nebo
  • b) vrátit Objednateli zaplacenou cenu za neposkytnuté, resp. náhradním plněním nekompenzované služby (CK není povinna nahradit jiné náklady, které Objednateli v souvislosti se Zájezdem nebo Akcí vznikly, zejména cestovní náklady a náklady na ubytování v případě zrušení nebo změny Akce), nebo
  • c) poskytnout Objednateli slevu ze zaplacené ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny Zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za které nebylo poskytnuto náhradní plnění.
 5. Obstaravatel neručí za změnu termínu Zájezdu. Objednavatel si je vědom, že po uzavření Smlouvy může dojít ke změně termínu nebo organizace Zájezdu na základě rozhodnutí Pořadatele Akce, či leteckého dopravce. V tomto případě CK rozhodne o následném postupu a informuje o tom Objednavatele nejpozději do 10 pracovních dní poté, co Objednavatele informovala o změně termínu Zájezdu. Objednavatel nemá nárok na vrácení peněz v případě změny termínu Zájezdu, kterou nezpůsobila CK.
 6. V případě, že dojde k přeobsazení ubytovací kapacity (overbooking) ubytovacího zařízení, CK je povinna zabezpečit pro Objednavatele náhradní ubytování minimálně stejné nebo vyšší kategorie a v podobné oblasti. Náhradní ubytování může být poskytnuto i pouze na část pobytu.
 7. V případě, že dojde k přeobsazení dopravní kapacity (overbooking) příslušného leteckého dopravce na let uvedený ve Smlouvě, CK je povinna vyvinout přiměřené úsilí za účelem zabezpečit pro Objednavatele náhradní dopravu, avšak CK neručí za dostupnost vhodných letů do místa konání Akce.
 8. CK má právo na náhradu finančních prostředků za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých ve Smlouvě s Objednavatelem, které byly poskytnuty i s konkludentním souhlasem Objednavatele během Zájezdu.
 9. CK si vyhrazuje právo okamžitě a kdykoli zrušit Zájezd v důsledku událostí, kterým není možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností (vis major) a které znemožňují či zásadním způsobem omezují realizaci nebo dokončení Zájezdu, bezpečnost Objednavatele apod.
 10. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu mimořádných událostí, kterým nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit.

VII. Reklamační řízení a odpovědnost za škody

 1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně na nižší než původně dohodnuté úrovni, vzniká Objednateli nárok na odstranění chybně poskytované služby a právo na reklamaci.
 2. Objednavatel je povinen předcházet vzniku škod a za tím účelem uplatnit nárok na odstranění chybně poskytnuté služby bezodkladně minimálně ústně, a to přímo na místě u dodavatele služby nebo u Delegáta, nebo jiného pověřeného zástupce CK tak, aby mohla CK provést nápravu během Zájezdu, pokud je to z povahy poskytnuté služby možné. Objednavatel je povinen poskytovat CK maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejúčinněji odstranit a zabránilo se vzniku jakýchkoli škod, nebo aby se jejich rozsah snížil. Objednavatel nemá nárok na slevu ani vrácení ceny, pokud neupozornil na chybu poskytnuté služby, která se dala odstranit během Zájezdu u delegáta, resp. subdodavatele služby.
 3. O uplatnění nároku na odstranění chybně poskytnuté služby je potřebné vyhotovit písemný záznam ve spolupráci se zástupcem CK. Písemný záznam Objednavatel předkládá při uplatnění práva na reklamaci.
 4. Svoje reklamační nároky musí Objednavatel uplatnit bezodkladně přímo na místě u dodavatele služby nebo u Delegáta, nebo jiného pověřeného zástupce CK tak, aby mohla CK provést nápravu během Zájezdu, pokud je to z povahy poskytnuté služby možné, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle Smlouvy, jinak právo na reklamaci zaniká. K písemnému uplatnění svých práv Objednavatel doloží písemný záznam uvedený v bodu 3 tohoto článku.
 5. Na veškeré reklamace podané v souladu s těmito Všeobecnými obchodnými podmínkami je CK po prošetření povinna odpovědět písemnou formou, a to nejpozději do 30 dní od doručení písemné reklamace.
 6. CK je zbavena odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jejích povinností při poskytování služeb nebo odstoupením od Smlouvy, pokud škodu nezavinila ona ani její smluvní partneři, a škoda byla způsobena Objednavatelem nebo třetí osobou, která není spojená s poskytováním služeb, nebo událostí, které nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídaných okolností.
 7. CK nezodpovídá za úroveň těch služeb, které si Objednavatel sám objedná u třetích osob ani za úroveň místa konání Akce (za to odpovídá Pořadatel). Výše náhrady škody, jakož i veškeré ostatní nároky související s leteckou dopravou, která je součástí poskytovaných služeb (ztráta, poškození, pozdní dodání zavazadel, zpoždění letadla, změna termínu letu apod.) se řídí příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu.
 8. CK nezodpovídá za ztrátu, zpoždění či poškození nebo zničení zavazadel a náhradu škody (odškodnění) si je Objednavatel povinen uplatnit u příslušného provozovatele daného typu přepravy ve smyslu příslušných předpisů. Případnou ztrátu zavazadel nebo poškození zavazadel je Objednavatel povinen nahlásit na reklamačním oddělení letiště v tranzitní hale, kde se podepisuje protokol P. I. R., který je nezbytný pro uplatnění nároku Objednavatele na odškodnění, v opačném případě nárok Objednavatele na náhradu za vzniklou škodu zaniká i vůči třetí osobě.
 9. Každý Objednavatel je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních, dopravních a dalších předpisů Slovenské republiky i předpisů, zákonů a zvyklostí země, do které cestuje, resp. jejím územím projíždí. CK nenese zodpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza nebo jakýmikoli chybnými nebo nedbalostními kroky Objednavatele.

VIII. Odstoupení od smlouvy, zrušení zájezdu

 1. CK může před začátkem Zájezdu od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení Zájezdu nebo z důvodu porušení smluvně dohodnutých povinností Objednavatelem.
 2. CK je oprávněna zrušit Zájezd kdykoli, a to i bez udání konkrétního důvodu. CK zruší Zájezd zejména, pokud by nebyl dosažen minimální počet účastníků (výhrada minimálního počtu účastníků). Minimální počet účastníků je určen individuálně pro každý zájezd ve Smlouvě nebo v písemné nabídce zájezdu nebo na webovém portálu CK, kde je Zájezd nabízen. Při nižším počtu přihlášených účastníků má CK právo zájezd zrušit, nejpozději však 5 kalendářních dní před zahájením Zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna zaslat Objednateli oznámení nejpozději do 5 kalendářních dní před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb.
 3. CK zruší Zájezd i tehdy, pokud je jeho uskutečnění ztížené nebo nemožné v důsledku nepředvídatelných mimořádných událostí (např. válka, teroristický útok, povstání, zemětřesení, jiné živelné pohromy, šíření nakažlivé choroby, rozhodnutí státních orgánů apod., resp. pokud by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život objednavatelů), které nebylo možné při uzavírání Smlouvy předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Objednavatel má v takovém případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží k úhradě předem hrazených nákladů, jako je například letecká doprava, rezervace ubytování nebo Vstupenka na Akci.
 4. V případě, že CK zruší Zájezd ve lhůtě delší než 19 dní před termínem jeho zahájení, nemá Objednavatel právo na žádnou náhradu škody.
 5. Objednavatel má právo odstoupit od Smlouvy kdykoli před začátkem čerpání služeb:
  • a) bez udání důvodu a zaplacení odstupného, nebo
  • b) z důvodu podstatného porušení povinnosti CK vyplývajících ze Smlouvy
  • c) pokud nedojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu podle čl. VI. odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek,
 6. Oznámení o odstoupení od Smlouvy zašle Objednavatel na adresu sídla CK doporučeně, případně doručí jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na ustanovení o smluvní pokutě (dále také jako storno poplatek) a tato ustanovení z důvodu své povahy přetrvají i po skončení Smlouvy odstoupením.
 7. Pokud je důvodem odstoupení Objednavatele od Smlouvy prokázané podstatné porušení povinností CK, je CK povinna nejpozději do 60 dní vrátit Objednateli celou sumu, kterou od něho dostala na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, přičemž Objednavatel není povinen zaplatit CK smluvní pokutu (storno poplatky).
 8. Není-li důvodem odstoupení Objednavatele od Smlouvy prokázané podstatné porušení povinností CK, které jsou určené Smlouvou nebo zákonem, nebo pokud CK odstoupí od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Objednavatelem, je Objednavatel povinen zaplatit CK smluvní pokutu (storno poplatek). Výše storno poplatku je 100 % z ceny Zájezdu.
 9. Výše storno poplatku je 100 % z ceny objednaných služeb + pojistné/osoba i v případě, že se Objednavatel nedostaví k odletu, odlet zmešká nebo je vyloučen ze Zájezdu. Stejně tak to platí v případě, kdy Objednavatel nenastoupí nebo nemůže nastoupit na Zájezd pro porušení svých povinností. Nárok na náhradu škody převyšující výšku smluvní pokuty, která vznikla CK odstoupením klienta od Smlouvy, nebo odstoupením CK od Smlouvy, není uhrazením smluvní pokuty dotčena.
 10. V případě storna účasti na Zájezdu jedné osoby ze dvou osob na dvoulůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit náhradu vzniklé škody ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj, podobně to platí i při obsazování ubytování, jehož cena je kalkulovaná na pevně stanovený počet osob. V případě storna účasti na Zájezdu jedné osoby resp. vícera osob z několika uvedených ve Smlouvě se náhrada škody vypočítá v závislosti od na zbývajícím složení osob resp. objednaných služeb ubytování.
 11. CK má právo započítat storno poplatek, případně svůj nárok na náhradu škody + pojistné vůči složené záloze nebo vůči zaplacené ceně Zájezdu Objednavatelem, resp. vůči nároku Objednavatele na vrácení jakékoli části zaplacené ceny.
 12. Žádost Objednavatele o změnu termínu zájezdu nebo destinace/ubytovacího zařízení uvedeného v uzavřené Smlouvě nezakládá důvod zbavení se povinnosti ze strany Objednavatele zaplatit storno poplatek za zrušení Smlouvou objednaného Zájezdu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

IX. Pojištění insolventnosti

 1. CK je v souladu so zákonem č. 281/2001 Sb. o zájezdech, podmínkách podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur v platném znění povinna dohodnout povinné smluvní pojištění zájezdu pro případ jejího úpadku (pojištění insolventnosti). CK jako pojistník má uzavřenou smlouvu o pojištění zájezdu pro případ jejího úpadku s Union pojišťovnou jako pojišťovatelem. Na základě této smlouvy vzniká Objednateli jako pojištěnému, na kterého se vztahuje uzavřená Smlouva, právo na pojistné plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
  • a) neposkytne Objednateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do SR, pokud je tato součástí zájezdu,
  • b) nevrátí Objednateli zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, pokud se zájezd neuskutečnil,
  • c) nevrátí Objednateli rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, kdy zájezd byl poskytnut zčásti.
 2. Mimo povinností stanovených všeobecně závaznými právními předpisy je Objednavatel jako pojištěný povinen zejména:
  • a) nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku škodní události písemně oznámit tuto skutečnost pojistitelovi; písemná forma se nevyžaduje v případě čl. 9 odst. 1 písm. a),
  • b) poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zjišťování rozsahu a výšky svých nároků na pojistné plnění, zejména předložit pojistiteli Smlouvu a další doklady, které jsou rozhodující pro posouzení vzniku práva pojištěného na pojistné plnění a jeho výši, i umožnit pojistiteli vykonat šetření, které je s tím spojené;
  • c) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, či jiné obdobné právo.
 3. Pokud Objednavatel jako pojištěný poruší výše uvedené povinnosti, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah povinnosti pojistitele plnit.
 4. CK odevzdá Objednateli současně se Smlouvou doklad, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění zájezdu s označením pojistitele, podmínek pojištění zájezdu a způsobu oznámení pojistné události.
 5. Podrobné znění Všeobecných pojistných podmínek pro povinné smluvní pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře je Objednateli k dispozici na vyžádání od CK.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro účastníky zájezdů CK a jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 7. 2018.
 2. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, zákonem č. 281/2001 Sb. o zájezdech, podmínkách podnikání cestovních kanceláři a cestovních agentur o zájezdech v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele; ustanovení zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, se na Smlouvu o zájezdu nepoužijí (§ 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 102/2014 Sb.).
 3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu je možné změnit nebo zrušit pouze způsobem stanoveným pro uzavření smlouvy o zájezdu, tj. písemnou nebo jinou vhodnou formou. Za písemnou nebo jinou vhodnou formu změny nebo zrušení Smlouvy se považuje i pokud je právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky (např. elektronická pošta), které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
 4. CK je oprávněna oznámit obsah písemnosti Objednateli telefonicky, případně prostřednictvím elektronické pošty, a následně mu písemnost doručit způsobem podle bodu 3. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou už okamžikem telefonického oznámení jeho obsahu Objednavateli, resp. okamžikem odeslání zprávy elektronické pošty.
 5. Objednavatel svým podpisem Smlouvy o obstarání zájezdu nebo doručené písemné individuální objednávky potvrzuje:
  • a) že obdržel a také se v plném rozsahu obeznámil s nabídkovým katalogem a případně i konkrétním nabídkovým listem CK specifikujícím Zájezd,
  • b) že jsou mu známy tyto Všeobecné obchodní podmínky a souhlasí s nimi,
  • c) že porozuměl veškerým v nich prezentovaným skutečnostem a podmínkám a bude je respektovat a dodržovat,
  • d) není si vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zájezdu a zodpovídá za svoji časovou a zdravotní připravenost pro absolvování zájezdu a za splnění deklarovaných podmínek stanovených pro účast na konkrétním Zájezdu.
 6. Objednavatel zároveň potvrzuje a prohlašuje, že s veškerými jemu známými a se Zájezdem souvisejícími skutečnostmi (ve smyslu výše uvedeného) obeznámil i ostatní objednavatele zájezdu uvedené ve Smlouvě, případně v písemné individuální objednávce, a tito ho k jejich přihlášení na Zájezd a k souhlasu se smluvními podmínkami písemně zplnomocnili.
 7. Případná neplatnost některých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy nemá vliv na jejich ostatní obsah.
 8. CK si vyhrazuje právo aktualizace a změn údajů a informací o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažených v katalogu nebo v konkrétním nabídkovém listu.
 9. CK nezodpovídá za obsah inzertních stran uveřejněných v katalogu a jinýchmateriálů, které CK vydává, nebo které byly zveřejněny na webovém portálu a poskytly je třetí osoby a zároveň neručí za správnost údajů uvedených v prospektech třetích osob, jejichž vydavatelem není a nemůže ovlivnit jejich obsah.
 10. V případech, kde se vymezení Zájezdu uvedené v katalogu liší od znění Smlouvy, má vždypřednost Smlouva.

 

V Bratislavě, dne 1. 7. 2018