Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Premier Sport Tour, s. r. o., se sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 46 219 455, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 73743/B (dál jen „Premier Sport Tour, s.r.o.“) upravují práva a povinnosti smluvních stran pro veškeré kombinace služeb cestovního ruchu i pro veškeré ostatní služby poskytované a zajišťované společností Premier Sport Tour, s.r.o. (dále jen „VOP“) a tvoří nedílnou součást smluv, které v písemné formě nebo v jiné vhodné formě uzavírá společnost Premier Sport Tour, s.r.o. jak je definováno níže (dále jen „Smlouva“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na společnost HOCKEY TOUR s. r. o., se sídlem Na Revíně 29/C, Bratislava – městská část Nové Město 831 01, IČ: 51 244 004, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.. 124565/B (dále jen „HOCKEY TOUR s. r. o.“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji Vstupenek, jakož i pro všechny ostatní služby poskytované a zajišťované společností HOCKEY TOUR s. r. o. (dále jen „VOP“), a tvoří nedílnou součást smluv, které v písemné formě nebo v jiné vhodné formě uzavírá společnost HOCKEY TOUR. r. o. tak jak je definováno níže v části B Vstupenky (dále jen „Smlouva“).

A.        ZÁJEZDY

 

I.           Pojmy a definice

 • Cestujícím“ se rozumí fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře se společností Premier Sport Tour, s.r.o. Smlouvu o Zájezdu v písemné formě nebo jinou vhodnou formou a způsobem uvedeným v těchto VOP, jakož i osoba, které mají být na základě uzavřené Smlouvy o Zájezdu poskytnuty služby cestovního ruchu. V případě, že na straně Cestujícího vystupuje více osob, vztahuje se označení „Cestující“ v jednotném čísle i na tyto osoby a veškeré tyto osoby na straně Cestujícího jsou povinny plnit svoje povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Zájezdu společně a nerozdílně.
 • „Zájezdem“ se rozumí kombinace nejméně dvou různých druhů služeb cestovního ruchu zakoupených za účelem téže cesty, které se společnost Premier Sport Tour, s.r.o. zavazuje pro Cestujícího obstarat za dohodnutou cenu na základě Smlouvy o Zájezdu.
 • „Delegát“ je osoba, která je zodpovědná za průběh Zájezdu jménem společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. Ne každého Zájezdu se musí účastnit Delegát. Delegát neposkytuje služby turistického průvodce a není povinen doprovázet Cestující na místě Zájezdu. Služby turistického průvodce lze zajistit za příplatek na vyžádání, pokud je žádost společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. doručena nejpozději 10 dní před zahájením Zájezdu a potvrzena společností Premier Sport Tour, s. r. o. Delegát je povinen zajistit zejména logistiku Zájezdu (doprava, transfery, ubytování, předání vstupenek Cestujícímu, pokud jsou zakoupeny v rámci Zájezdu).
 • Pojem „na vyžádání“, pokud se nachází kdekoli v těchto VOP, Smlouvě o Zájezdu, na Webovém portálu, v nabídce, v pokynech, v katalogu, nebo v kterýchkoli jiných materiálech společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. znamená, že uvedená služba není součástí Zájezdu a není ani v ceně Zájezdu. Takováto služba může být Cestujícímu poskytnuta v případě, že si ji Cestující vyžádá, akceptuje, a to i konkludentně, cenu za tuto službu a společnost Premier Sport Tour, s. r. o. tuto službu zajistí.
 • „Zákon o zájezdech“ znamená zákon č. 170/2018 Z.z. o zájezdech, s nimi spojených službách cestovního ruchu a některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Smlouva o Zájezdu“ znamená Smlouvu mezi společností Premier Sport Tour, s.r.o. a Cestujícím, pokud je jejím obsahem obstarání Zájezdu, uzavřenou podle § 16 Zákona o zájezdech v písemné nebo jiné vhodné formě.
 • „Trvalý nosič“ znamená prostředek, který umožňuje Cestujícímu nebo společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. uchovat jemu adresované informace způsobem, který umožňuje jejich budoucí využití po dobu, která odpovídá účelu informací, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací, zejména papír, e-mail, SMS, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta nebo pevný disk počítače.

II.         Smlouva o Zájezdu a její uzavření

 • Bez ohledu na formu se společnost Premier Sport Tour, s. r. o. potvrzením objednávky Zájezdu ze strany Cestujícího nebo jednotlivé služby nebo podpisem Smlouvy o obstarání Zájezdu zavazuje, že Cestujícímu obstará předem nabízeny Zájezd a Cestující se zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu Zájezdu Cestujícímu mohou být společností Premier Sport Tour, s. r. o. poskytnuty další služby nad rámec služeb cestovního ruchu uvedených v nabídce Zájezdu, v takovém případě je Cestující povinen uhradit cenu za tyto další služby.
 • Smlouva o Zájezdu je platná pro všechny ostatní osoby na ní uvedené. Smlouvu o Zájezdu podepisuje za nezletilou osobu její zákonný zástupce, přičemž pokud není zároveň jedním z účastníků Zájezdu, je povinen předložit v době nástupu na Zájezd písemné prohlášení plnoleté osoby, která je zároveň účastníkem Zájezdu, že za nezletilé osoby přebírá plnou odpovědnost. Pokud tuzemec objednává Zájezd pro cizince, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit při objednání Zájezdu.
 • V případě, že Cestující uzavírá Smlouvu o Zájezdu ve prospěch dalších Cestujících uvedených ve Smlouvě o Zájezdu, potvrzuje podpisem Smlouvy, že disponuje písemným zplnomocněním ostatních Cestujících jednat jejich jménem, s výslovným souhlasem k uzavření Smlouvy o Zájezdu a s poskytnutím jejich osobních údajů společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. Cestující se jménem těchto osob dále zavazuje i splnit závazky vůči společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. a současně se zavazuje bezodkladně odevzdat ostatním Cestujícím Zájezdu informace určené společností Premier Sport Tour, s. r. o. pro Cestující Zájezdu. Bez ohledu na počet Zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo bez ohledu na počet osob, kterým má být služba cestovního ruchu na základě Smlouvy o Zájezdu poskytnuta, je Cestující, který učinil objednávku a se kterým společnost Premier Sport Tour, s.r.o. uzavřela Smlouvu o Zájezdu podle výše uvedených podmínek, povinen zaplatit celkovou cenu Zájezdu. Cestující je povinen na žádost společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. zaplacení ceny Zájezdu prokazatelným způsobem doložit.
 • Právo na účast na Zájezdu vzniká Cestujícímu a dalším Cestujícím uvedeným ve Smlouvě o Zájezdu zaplacením sjednané ceny Zájezdu v plné výši a splněním dalších podmínek poskytování služeb cestovního ruchu. Platným dokladem pro nástup Cestujícího na Zájezd je platně uzavřená Smlouva o Zájezdu a doklad o zaplacení celkové ceny Zájezdu.
 • Za uzavření Smlouvy o Zájezdu „jinou vhodnou formou“ se mimo jiné rozumí i kterýkoli z následujících postupů:
 • objednání Zájezdu prostřednictvím objednávkového online systému na stránce sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („Webový portál“), následným odesláním příslušné nabídky ze strany společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujícímu, a potvrzením nabídky Cestujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu),
 • objednání Zájezdu e-mailem ze strany Cestujícího, následné zaslání příslušné nabídky ze strany společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. Cestujícímu a potvrzení nabídky ze strany Cestujícího (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu),
 • telefonické objednání Zájezdu Cestujícím a následné zaslání příslušné nabídky ze strany společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujícímu a potvrzení nabídky Cestujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. spolu se zálohovou fakturou e-mailem),
 • osobní objednání Zájezdu Cestujícím na prodejním místě společnosti Premier Sport Tour, s. r. o., následné zaslání příslušné nabídky ze strany společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujícímu a potvrzení nabídky Cestujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany CK spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu).
  • Pokud Cestující nabídku Zájezdu společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nepřijme jako celek a provede výběr konkrétních služeb cestovního ruchu, je Smlouva o Zájezdu uzavřena až na základě potvrzení výběru Cestujícího společností Premier Sport Tour, s.r.o. (společnost Premier Sport Tour, s.r.o. zašle Cestujícímu potvrzení spolu se zálohovou fakturou e-mailem).
  • Bez ohledu na podmínky uvedené v bodech 2.5. a 2.6. těchto VOP se Smlouva o Zájezdu považuje za platně a účinně uzavřenou až po zaplacení zálohy nebo celkové dohodnuté ceny (stanovené společností Premier Sport Tour, s. r. o.) na základě faktury vystavené společností Premier Sport Tour, s. r. o.
  • Nabídka uvedená na Webovém portálu, standardní informační formulář, katalog nebo jiná písemná forma nabídky, jakož i tyto VOP jsou součástí Smlouvy o Zájezdu, přičemž podmínky uvedené v konkrétních smluvních ujednáních mezi stranami mají přednost před těmito VOP.
  • Uzavřením Smlouvy o Zájezdu bere Cestující výslovně na vědomí, že služby cestovního ruchu poskytované a zajišťované společností Premier Sport Tour, s.r.o. pro Cestujícího jsou specifickým produktem s ohledem na jejich povahu, způsob organizace, podmínky vstupu do země, nepředvídatelné změny termínů a závislost na třetích stranách. Z těchto důvodů bere Cestující na vědomí, že při poskytování a organizaci Zájezdu je nutné počítat s možnými změnami v jakékoliv části poskytování a organizace služby cestovního ruchu (např. změna programu, ubytování, způsobu dopravy apod.), a to v závislosti na dostupnosti poskytování nebo využití služeb třetích stran, které jsou mimo kontrolu společnosti Premier Sport Tour, s.r.o., a proto za ně nenese odpovědnost.
  • Uzavřením Smlouvy o Zájezdu Cestující potvrzuje:
  • že obdržel a plně si přečetl nabídkový katalog a případně samostatný nabídkový dopis společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. ve kterém je uvedena nabídka Zájezdu a standardní informační formulář,
  • že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi,
  • že porozuměl všem skutečnostem a podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a bude je respektovat a dodržovat,
  • že si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zájezdu, a odpovídá za svou časovou a zdravotní připravenost k účasti na Zájezdu a za splnění deklarovaných podmínek stanovených pro účast na konkrétním Zájezdu.
  • Cestující rovněž potvrzuje a prohlašuje, že všechny ostatní Cestující Zájezdu uvedené ve Smlouvě o Zájezdu nebo v písemné individuální objednávce informoval o všech jemu známých skutečnostech souvisejících se Zájezdem a že ho písemně zmocnili k přihlášení na Zájezd a k souhlasu s podmínkami Smlouvy.

III.        Cena Zájezdu a platební podmínky

 • Ceny Zájezdů a souvisejících služeb organizovaných společností Premier Sport Tour, s. r. o. jsou smluvními cenami dojednanými dohodou mezi společností Premier Sport Tour, s. r. o. a Cestujícím. Závazná a dohodnutá cena je uvedena ve Smlouvě o Zájezdu potvrzené společností Premier Sport Tour, s.r.o.
 • Nároky na slevu uplatňuje Cestující před uzavřením Smlouvy o Zájezdu. Slevy nelze uplatňovat dodatečně.
 • Cena Zájezdu je tvořena i na základě ceny za poplatky a služby, které se mezi uskutečněním objednávky, uzavřením Smlouvy a termínem Zájezdu změní a jsou závislé na třetích osobách. Výše uvedené změny mohou rovněž změnit cenu Zájezdu oproti původní kalkulaci zaslané Cestujícímu při uzavření Smlouvy o Zájezdu. Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. nemá na tyto změny žádný vliv.
 • Smluvní strany se dohodly, že společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu v přímém důsledku změn týkajících se těchto položek:
 • náklady na přepravu Cestujících vyplývající ze změn cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie,
 • výše daní nebo poplatků za služby cestovního ruchu, které tvoří Zájezd, účtovaných třetí stranou, která není přímým poskytovatelem služeb cestovního ruchu, které tvoří Zájezd, včetně místní ubytovací daně, letištních a přístavních poplatků nebo poplatků za nástup nebo výstup na letištích a v přístavech,
 • směnné kurzy měn týkající se Zájezdu.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je povinna zaslat Cestujícímu před zahájením Zájezdu na Trvalém nosiči jasně a srozumitelně formulované oznámení o zvýšení ceny Zájezdu s uvedením důvodu a způsobu zvýšení. Cestující je povinen uhradit rozdíl neprodleně, nejpozději ve lhůtě uvedené v oznámení o zvýšení ceny, jinak je společnost Premier Sport Tour, s. r. o. oprávněna odstoupit od Smlouvy o Zájezdu doručením oznámení o odstoupení od Smlouvy Cestujícímu na Trvalém nosiči.
  • Cestující je povinen uhradit společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. sjednanou cenu zájezdu nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře vystavené společností Premier Sport Tour, s. r. o. V případě, že cena zájezdu nebude připsána na účet společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, je společnost Premier Sport Tour, s. r. o. oprávněna od smlouvy odstoupit. Uplatněné nároky (např. nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, odstupné) jsou splatné okamžitě po doručení oznámení o jejich uplatnění Cestujícímu.
  • Smluvní strany se dohodly, že Cestující má právo na snížení ceny Zájezdu odpovídající snížení nákladů uvedených v odstavci 3.4 těchto VOP, ke kterému došlo od uzavření Smlouvy o Zájezdu do zahájení Zájezdu.
  • V případě uzavření Smlouvy o Zájezdu v době kratší než 21 dní před zahájením Zájezdu je Cestující povinen zaplatit dohodnutou cenu Zájezdu v plné výši v okamžiku uzavření Smlouvy o Zájezdu.
  • Ve výjimečných případech (pozdní objednávka, včasná rezervace apod.) a v případě prezentovaných akcí (typu „first moment“ apod.) je cena Zájezdu splatná okamžitě jednorázově.
  • V případě platby bankovním převodem hradí veškeré bankovní poplatky Cestující, jinak je společnost Premier Sport Tour, s. r. o. oprávněna zbývající částku Cestujícímu doúčtovat.
  • Pokud není ve Smlouvě o Zájezdu nebo na faktuře uvedeno jinak, je Cestující povinen uhradit jakoukoli splatnou částku společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. na následující číslo účtu: IBAN: SK68 8330 00000020 0081 8645 nebo SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pro platby ze SR, 246281981/0300 pro platby z ČR, IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 pro platby z Maďarska, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 pro platby z Rumunska, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 pro platby z Rakouska, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pro platby ze Švýcarska.

IV.       Práva a povinnosti Cestujícího

 • Práva Cestujícího zahrnují zejména právo:
 • na řádné poskytnutí smluvně dohodnutých a zaplacených služeb cestovního ruchu, které tvoří objednaný Zájezd,
 • vyžádat si od společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. informace týkající se sjednaných a zaplacených služeb cestovního ruchu, které tvoří objednaný Zájezd,
 • odstoupit od Smlouvy o zájezdu podle článku VIII těchto VOP před zahájením zájezdu, a to po zaplacení vypočteného poplatku za ukončení zájezdu ve smyslu těchto VOP,
 • na reklamaci Zájezdu a zároveň na řádné vyřízení reklamace v souladu s článkem VII. těchto VOP,
 • chránit osobní údaje poskytnuté Cestujícím ve Smlouvě o Zájezdu a dalších dokumentech předložených společností Premier Sport Tour, s. r. o. v souvislosti se Zájezdem před neoprávněnými osobami, přičemž průběžně analyzujeme všechny procesy zpracování osobních údajů a zajišťujeme jejich soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále zákon č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů,
 • oznámit společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. na Trvalém nosiči před zahájením Zájezdu, že se místo ní Zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení, která splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na Zájezdu. Cestující však může toto právo uplatnit pouze do 7 pracovních dnů před zahájením Zájezdu. Uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Souhlas třetí osoby s postoupením Smlouvy o Zájezdu musí být součástí oznámení, kterým třetí osoba souhlasí s uzavřenou Smlouvou o Zájezdu, s VOP a prohlašuje, že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na Zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Cestujícím, který nabývá práv a povinností původního Cestujícího, přičemž původní Cestující a nový Cestující jsou společně a nerozdílně povinni uhradit cenu Zájezdu, poplatky, příplatky a náhradu nákladů vzniklých CK v souvislosti s touto změnou. Nový Cestující nemá nárok na zohlednění akcí, slev a pojištění, které byly vázány výhradně na osobu původního Cestujícího nebo s podmínkami zvláštních akcí (věrnostní slevy, včasná rezervace atd.). Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. má nárok na náhradu veškerých nákladů, které jí vzniknou v souvislosti se změnou Cestujícího, zejména nákladů na změnu letenky.
  • Mezi povinnosti Cestujícího patří zejména povinnost:
 • poskytnout společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí a realizaci služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem Zájezdu, zejména pravdivě a úplně uvést požadované údaje ve Smlouvě o Zájezdu, včetně jejich případných změn, a předložit další potřebné doklady a údaje dle požadavků společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.,
 • zaplatit cenu Zájezdu v souladu s článkem III. těchto VOP a na žádost společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. předložit doklad o zaplacení,
 • bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené společností Premier Sport Tour, s. r. o. oznámit společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. své stanovisko ke změnám podmínek a obsahu sjednaných služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem Zájezdu,
 • převzít od společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. doklady potřebné k čerpání služeb cestovního ruchu (např. letenky, vstupenky apod.) a před zahájením Zájezdu je řádně zkontrolovat,
 • zajistit, aby osoby mladší 18 let byly během Zájezdu doprovázeny a pod dohledem plnoletého Cestujícího, zajistit doprovod a dohled nad osobami, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 • řídit se pokyny společnosti Premier Sport Tour, s. r. o., Delegáta nebo jiného určeného zástupce společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. a dodržovat dohodnutý program Zájezdu,
 • zajistit včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči poskytovatelům služeb, případně poskytnout společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. nezbytnou součinnost při uplatňování takových nároků,
 • chovat se tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku na úkor ostatních Cestujících, Delegáta, dodavatelů služeb nebo společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nebo jejího pověřeného zástupce,
 • zdržet se jednání a chování, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezit ostatní Cestující,
 • uhradit škodu způsobenou na dopravním prostředku, ubytovacím zařízení nebo jiném zařízení během Zájezdu,
 • uhradit veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na Zájezdu v případě, že svým jednáním ohrozil nebo narušil průběh nebo program Zájezdu, nebo závažným způsobem porušil všeobecně závazné právní předpisy, poškodil cizí majetek a práva ostatních Cestujících Zájezdu, Delegáta, poskytovatelů služeb nebo společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. nebo jí pověřeného zástupce,
 • dostavit se ve stanovený čas na určené místo připraven čerpat sjednaný rozsah služeb cestovního ruchu, v případě zpoždění Cestujícího při příjezdu k čerpání sjednaných služeb cestovního ruchu je Cestující povinen se na vlastní náklady a odpovědnost dopravit na místo odpovídající časovému harmonogramu sjednaných služeb cestovního ruchu dle programu Zájezdu, přičemž společnost Premier Sport Tour, s. r. o. neodpovídá za zpoždění Cestujícího, které nebylo způsobeno společností Premier Sport Tour, s. r. o.,
 • mít u sebe všechny platné doklady potřebné pro vstup do navštívené země, zejména cestovní doklad, vízum a očkovací průkaz, COVID-19 pas, potvrzení o oprávnění ke vstupu do země (je-li vyžadováno), doklad o cestovním pojištění, je-li Cestující pojištěn, tyto doklady je Cestující povinen si obstarat sám. Pokud se Cestující z jakéhokoli důvodu uvedeného v tomto odstavci VOP Zájezdu nezúčastní, nemá právo na vrácení ceny Zájezdu ani na jakékoli jiné nároky vůči společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.,
 • splňovat zvláštní podmínky pro vstup do země, průjezd zemí, pobyt v zemi, návrat do země původu, odkud Zájezd začíná, jakož i pro čerpání služeb cestovního ruchu (např. vstup na akci). Cestující je zejména povinen zajistit si na vlastní náklady a odpovědnost víza, pojištění (pokud je nezajišťuje společnost Premier Sport Tour, s.r.o. po dohodě s Cestujícím), očkování a další nezbytné podmínky vstupu do navštívené země, průjezdu zemí, pobytu v zemi, jakož i vstupu do země odjezdu, v níž Zájezd začíná, nebo čerpání služeb cestovního ruchu (např. vstup na akci). Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. není povinna v tomto případě Cestujícího na tyto podmínky upozorňovat a není za jejich plnění nijak odpovědná. Pokud Cestující Zájezd neuskuteční nebo nebude čerpat některou ze služeb cestovního ruchu z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP, nemá nárok na vrácení ceny Zájezdu,
 • po celou dobu Zájezdu dodržovat celní, pasové, dopravní, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy zemí, do kterých (nebo přes které) cestuje, a pokyny Delegáta, poskytovatelů služeb nebo společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nebo jejího pověřeného zástupce.
  • Povinnosti Cestujícího – právnické osoby a Cestujícího, který objednává Zájezd pro více než jednu osobu, zahrnují:
 • pověřit oprávněného zástupce, se kterým bude společnost Premier Sport Tour, s.r.o. komunikovat a který účastníky Zájezdu seznámí se Smlouvou o Zájezdu,
 • zajistit, aby všichni účastníci Zájezdu plnili základní povinnosti podle předchozího odstavce 4.2. těchto VOP, které vyžadují jejich osobní součinnost a které může plnit pouze jednotlivý účastník,
 • předat společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. jmenný seznam účastníků Zájezdu podle předem dohodnutého termínu a se všemi požadovanými údaji, u dětí mladších 18 let uvést celé datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod,
 • v případech, kdy některý z účastníků Zájezdu objednaného Cestujícím z jakéhokoli důvodu v průběhu trvání Zájezdu svým nevhodným chováním nebo jednáním proti dohodnutým pravidlům společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. jako pořadatele Zájezdu, jí určených zástupců, Delegáta, poskytovatelů služeb nebo ostatních Cestujících Zájezdu (hrubé, nekulturní nebo hlučné chování, nadměrné požívání alkoholu, omamných látek apod.), porušuje pokyny společnosti Premier Sport Tour, s. r. o., narušuje plynulý průběh Zájezdu nebo poškozuje cizí majetek, je takové jednání považováno za podstatné porušení podmínek Smlouvy o Zájezdu a zároveň za poškozování ostatních účastníků Zájezdu a společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávněna vůči němu vyvodit důsledky spočívající v neposkytnutí dalších služeb cestovního ruchu v průběhu Zájezdu nebo dokonce ve vyloučení z přepravy či dokonce z celého Zájezdu. V případě, že dojde k vyloučení některého z účastníků Zájezdu objednaného Cestujícím ze Zájezdu, je společnost Premier Sport Tour, s.r.o. oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy o Zájezdu (ve vztahu k vyloučenému účastníkovi) bez nároku na vrácení ceny Zájezdu, vrácení peněz nebo jakéhokoli nároku na náhradu škody vyloučenému Účastníkovi za nevyužité služby cestovního ruchu v rozsahu, v jakém tyto služby nebyly účastníkem z uvedeného důvodu využity,
 • v případě, že se Cestující (resp. účastníci Zájezdu) dostaví na určené místo připraveni k čerpání sjednaného rozsahu služeb cestovního ruchu v nezpůsobilém stavu (alkohol, drogy, jiné návykové látky), jedná se o podstatné porušení Smlouvy o Zájezdu, kdy jim nebude umožněn nástup do autobusu/letadla, a to bez práva na vrácení ceny Zájezdu, náhradu škody nebo jakýkoli nárok na odškodnění Cestujících za nevyužité služby cestovního ruchu v rozsahu, v jakém služby z výše uvedeného důvodu nevyužili,
 • Cestující je povinen uhradit 100 % fakturované ceny Zájezdu, a to i za části připadající na ostatní účastníky Zájezdu.

V.         Práva a povinnosti společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.

 • Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře.
 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. není povinna vrátit cenu Zájezdu, pokud se Cestující neúčastnil Zájezdu z důvodů, za které společnost Premier Sport Tour, s. r. o. neodpovídá, např. z důvodu nesprávných údajů ve Smlouvě o Zájezdu, pokud se nedostavil na místo odjezdu/odletu ve stanoveném termínu nebo byl vrácen z celní zóny z důvodu nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů nebo porušení jiných povinností Cestujícího apod.
 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. není povinna poskytnout Cestujícímu během Zájezdu služby nad rámec předem písemně potvrzených a zaplacených služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem Zájezdu.
 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je povinna předat Cestujícímu spolu se Smlouvou o Zájezdu i doklady o komplexním pojištění Cestujícího (a to pouze v případě jeho uzavření prostřednictvím společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.).
 • Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. je povinna poskytnout Cestujícímu v nesnázích bez zbytečného odkladu přiměřenou pomoc, a to i za okolností uvedených v § 22 odst. 12 Zákona o zájezdech, zejména poskytnutím
 • příslušné informace o zdravotnických službách, místních úřadech a zastupitelském úřadu Slovenské republiky,
 • pomoci Cestujícímu s komunikací na dálku a s nalezením alternativního řešení problému.
 • Pokud se Cestující dostane do potíží v důsledku vlastního úmyslného jednání nebo nedbalosti, je společnost Premier Sport Tour, s.r.o. oprávněna požadovat od Cestujícího náhradu za poskytnutou pomoc. Výše náhrady nepřesáhne částku skutečných nákladů, které společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. vznikly při poskytování pomoci Cestujícímu.

VI.       Změny podmínek Zájezdu

 • Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. je oprávněna změnit podmínky Smlouvy o Zájezdu před zahájením Zájezdu, pokud se jedná o nepodstatnou změnu, a společnost Premier Sport Tour, s.r.o. bude Cestujícího o změně informovat jasným, srozumitelným a konkrétním způsobem na Trvalém nosiči.
 • Pokud je společnost Premier Sport Tour, s.r.o. nucena před zahájením Zájezdu podstatně změnit některý z podstatných znaků služeb cestovního ruchu uvedených v § 14 odst. 2 písm. a) Zákona o zájezdech nebo nemůže splnit zvláštní požadavky podle § 16 odst. 4 písm. a) Zákona o zájezdech nebo navrhne zvýšení ceny Zájezdu o více než 8 %, navrhne Cestujícímu změnu Smlouvy o Zájezdu. V takovém případě společnost Premier Sport Tour, s.r.o. neprodleně informuje Cestujícího jasným, srozumitelným a určitým způsobem na Trvalém nosiči o:
 • navrhovaných změnách a jejich dopadu na cenu Zájezdu,
 • právu Cestujícího přijmout navrhované změny ve stanovené přiměřené lhůtě nebo odstoupit od Smlouvy o Zájezdu bez zaplacení odstupného,
 • skutečnost, že pokud Cestující nepřijme navrhované změny přepravní smlouvy ve lhůtě uvedené v písmenu b), Smlouva o Zájezdu zaniká, a
 • ceně náhradního Zájezdu, pokud je Cestujícímu takový náhradní cesta Zájezd nabídnut,
 • možnost vystavení takzvaného Voucheru na náhradní Zájezd.
 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávněna provádět operativní změny programu a služeb cestovního ruchu poskytovaných v průběhu Zájezdu, pokud není z mimořádných důvodů možné zajistit původně dohodnutý program a služby cestovního ruchu. V těchto případech je společnost Premier Sport Tour, s.r.o. povinna:
 • poskytnout náhradní program a služby cestovního ruchu v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelné a odpovídající charakteru původních služeb cestovního ruchu, přičemž v případě poskytnutí služeb cestovního ruchu minimálně stejné úrovně jsou veškeré další nároky Cestujícího vyloučeny,
 • vrátit Cestujícímu zaplacenou cenu za neposkytnuté, resp. náhradním plněním nekompenzované služby (společnost Premier Sport Tour, s. r. o. není povinna nahradit jiné náklady, které Cestujícímu v souvislosti se Zájezdem vznikly), nebo
 • poskytnout Cestujícímu slevu ze zaplacené ceny služeb cestovního ruchu, které byly zahrnuty v ceně Zájezdu a nebyly poskytnuty v plné výši nebo za které nebylo poskytnuto žádné náhradní plnění.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. neodpovídá za změnu termínu Zájezdu. Cestující si je vědom, že po uzavření Smlouvy o Zájezdu může dojít ke změně termínu nebo organizace Zájezdu na základě rozhodnutí třetích stran, např. pořadatele akce nebo leteckého dopravce. V takovém případě společnost Premier Sport Tour, s. r. o. rozhodne o dalším postupu a informuje o něm Cestujícího do 4 pracovních dnů ode dne, kdy Cestujícího informovala o změně termínu Zájezdu. Cestující nemá nárok na vrácení ceny Zájezdu v případě změny termínu Zájezdu, která není způsobena společností Premier Sport Tour, s. r. o.
  • V případě přeplnění ubytovacího zařízení je společnost Premier Sport Tour, s. r. o. povinna poskytnout Cestujícímu náhradní ubytování minimálně stejné nebo vyšší kategorie a v obdobné oblasti. Náhradní ubytování může být poskytnuto také pouze na část cesty.
  • V případě přeplnění letů příslušného leteckého dopravce na letu uvedeném ve Smlouvě je společnost Premier Sport Tour, s.r.o. povinna vynaložit přiměřené úsilí k zajištění náhradní dopravy pro Cestujícího, avšak společnost Premier Sport Tour, s.r.o. nenese odpovědnost za dostupnost vhodných letů do cílového místa Zájezdu.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu věcného a časového harmonogramu z důvodu zásahu vyšší moci, z rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu mimořádných událostí, kterým nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.

VII.     Postup při podávání stížností a odpovědnost za škodu

 • Pokud některá ze služeb cestovního ruchu v rámci Zájezdu není poskytnuta v souladu se Smlouvou o Zájezdu, Zákonem o zájezdech nebo zvláštním předpisem nebo nemá vlastnosti, které Cestující vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával (dále jen „chybně poskytnutá služba cestovního ruchu“), je Cestující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.
 • V případě nesprávně poskytnuté služby cestovního ruchu vzniká Cestujícímu právo:
 • požadovat nápravu chybně poskytnuté služby cestovního ruchu,
 • požadovat náhradní služby cestovního ruchu,
 • požadovat přiměřenou slevu z ceny Zájezdu,
 • provést nápravu sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů,
 • odstoupit od Smlouvy o Zájezdu,

a to způsobem a za podmínek stanovených v tomto článku VOP.

 • Cestující musí svoje reklamační nároky uplatnit vždy nejpozději do 2 let od ukončení Zájezdu nebo, v případě, že se Zájezd neuskutečnil, od data, kdy měl Zájezd podle Smlouvy o Zájezdu skončit, jinak právo na reklamaci zaniká.
 • O reklamaci musí být sepsán písemný záznam ve spolupráci se společností Premier Sport Tour, s.r.o., který je podkladem pro uplatnění reklamace Cestujícím podle tohoto článku VOP.
 • Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. je povinna v přiměřené lhůtě stanovené Cestujícím provést nápravu uvedením služby cestovního ruchu do souladu se Smlouvou o Zájezdu, Zákonem o zájezdech nebo zvláštním právním předpisem nebo důvodným očekáváním Cestujícího, je-li to za daných okolností možné nebo nezpůsobí-li to společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nepřiměřené náklady ve vztahu k rozsahu porušení Smlouvy o Zájezdu a hodnotě dotčených služeb cestovního ruchu. Určení lhůty podle předchozí věty těchto VOP není nutné, pokud společnost Premier Sport Tour, s.r.o. oznámí Cestujícímu, že nápravu neprovede, nebo pokud náprava nesnese odkladu z důvodu zvláštního zájmu Cestujícího.
 • Cestující je povinen předcházet vzniku škody a za tímto účelem uplatnit nárok na nápravu chybně poskytnuté služby cestovního ruchu neprodleně, alespoň ústně, a to přímo na místě u dodavatele služby nebo u Delegáta nebo jiného pověřeného zástupce společnosti Premier Sport Tour, s.r.o., aby společnost Premier Sport Tour, s.r.o. mohla provést nápravu ještě v průběhu Zájezdu, pokud to povaha poskytnuté služby cestovního ruchu umožňuje. Cestující je povinen poskytovat společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. maximální součinnost k co nejúčinnějšímu odstranění nedostatků a k zabránění případných škod nebo snížení jejich rozsahu. Cestující nemá nárok na slevu nebo vrácení ceny Zájezdu, pokud neupozornil Delegáta nebo subdodavatele služby nebo jiného pověřeného zástupce společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. na vadu poskytnuté služby cestovního ruchu, kterou bylo možné odstranit v průběhu Zájezdu.
 • Pokud společnost Premier Sport Tour, s.r.o. nezjedná nápravu podle odst. 7.5. těchto VOP, nabídne Cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu, i když není zajištěn návrat Cestujícího do místa odjezdu podle Smlouvy o Zájezdu, přičemž tyto náhradní služby cestovního ruchu musí být:
 • ve stejné nebo vyšší kvalitě, než je uvedeno ve Smlouvě o Zájezdu, a to bez dodatečných nákladů pro Cestujícího, nebo
 • nižší kvality, než je uvedeno ve Smlouvě o Zájezdu, s nabídkou přiměřené slevy z ceny těchto služeb cestovního ruchu.
 • Cestující může náhradní alternativní služby cestovního ruchu nabízené společností Premier Sport Tour, s.r.o. podle odst. 7.7. těchto VOP odmítnout, pokud náhradní služby cestovního ruchu nejsou srovnatelné se službami cestovního ruchu uvedenými ve Smlouvě o Zájezdu nebo pokud nabízená sleva z ceny Zájezdu za služby cestovního ruchu nižší kvality není přiměřená. Pokud Cestující poskytnutí náhradních služeb cestovního ruchu podle věty první odmítne nebo pokud Cestující nemůže tyto náhradní služby cestovního ruchu z objektivních důvodů přijmout, je povinen nadále využívat služby cestovního ruchu, které jsou předmětem oznámení podle odst. 7.1 těchto VOP, a společnost Premier Sport Tour, s.r.o. poskytne Cestujícímu přiměřenou slevu z ceny Zájezdu za služby cestovního ruchu, které byly předmětem oznámení podle odst. 7.1 těchto VOP.
 • Pokud společnost Premier Sport Tour, s. r. o. nezjedná nápravu podle odst. 7.5 těchto VOP nebo neposkytne Cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu podle odst. 7.7 těchto VOP, má Cestující právo:
 • provést nápravu sám a požadovat po společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. náhradu nákladů, které v souvislosti s tím účelně vynaložil,
 • a pokud došlo k podstatnému porušení Smlouvy, odstoupit od Smlouvy bez zaplacení odstupného a požadovat přiměřenou slevu z ceny Zájezdu za služby cestovního ruchu, které nebyly poskytnuty řádně a včas.
  • Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. je zproštěna odpovědnosti za škodu, pokud byla škoda způsobena:
 • ze strany Cestujícího (zejména porušením povinností Cestujícího vyplývajících ze Smlouvy o Zájezdu, včetně těchto VOP),
 • třetí stranou, která není poskytovatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci Zájezdu, pokud nebylo možné porušení předvídat nebo mu zabránit,
 • nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. neodpovídá za úroveň služeb cestovního ruchu, které si Cestující sám objedná u třetích stran, ani za úroveň místa konání akce (za to odpovídá pořadatel akce). Výše náhrady škody, jakož i všechny ostatní nároky související s leteckou dopravou, která je součástí poskytovaných služeb cestovního ruchu (ztráta, poškození, pozdní dodání zavazadel, zpoždění letadla, změna termínu letu atd.) se řídí příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. neodpovídá za ztrátu, zpoždění nebo poškození či zničení zavazadel a Cestující je povinen uplatnit náhradu škody (odškodnění) u příslušného provozovatele daného druhu dopravy ve smyslu příslušnými předpisů. Cestující je povinen nahlásit ztrátu zavazadla nebo poškození zavazadla na reklamačním oddělení letiště v tranzitní hale, kde je podepsán protokol P.I.R., který je nezbytný pro uplatnění nároku Cestujícího na náhradu škody, jinak zaniká nárok Cestujícího na náhradu vzniklé škody i vůči třetí osobě.
  • Cestující se zavazuje, že pokud mu z jakéhokoli důvodu vznikne škoda nebo nárok, který lze uspokojit z pojistného plnění z pojistné smlouvy, kterou má sjednanou u pojišťovny, uplatní právo na pojistné plnění u příslušné pojišťovny a tuto skutečnost neprodleně oznámí společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. Cestující se zavazuje uplatnit jakýkoli nárok vůči společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. až po splnění své povinnosti dle předchozí věty těchto VOP.

VIII.    Odstoupení od Smlouvy o Zájezdu

 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. může před zahájením Zájezdu odstoupit od Smlouvy:
 • pokud je počet účastníků Zájezdu nižší než minimální počet účastníků požadovaný Smlouvou o Zájezdu a společnost Premier Sport Tour, s. r. o. odstoupí od Smlouvy o Zájezdu ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Zájezdu, nejpozději však do:
 • 20 dní před zahájením Zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá déle než 6 dnů,
 • 7 dní před zahájením Zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá od 2 dnů do 6 dnů,
 • 48 hodin před zahájením Zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá méně než 2 dny,
  • pokud jí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti brání v plnění Smlouvy a společnost Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujícímu zrušení Smlouvy o Zájezdu oznámí bezprostředně před zahájením Zájezdu. Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. si vyhrazuje právo Zájezd okamžitě a kdykoli zrušit z důvodu událostí, kterým nelze ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit, nebo z důvodu neobvyklých a nepředvídatelných okolností (vis major) a které znemožňují nebo podstatně omezují uskutečnění nebo dokončení Zájezdu a bezpečnost Cestujícího,
  • pokud Cestující poruší své povinnosti ve smyslu Smlouvy o Zájezdu, včetně těchto VOP, a v takovém případě je společnost Premier Sport Tour, s. r. o. oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty se stanoví takto:
 • v případě, že k porušení povinností dojde do 24 hodin od uzavření Smlouvy o Zájezdu, činí smluvní pokuta 20 % ze základní ceny Zájezdu a 100 % letištních poplatků,
 • pokud k porušení povinností dojde od 24 hodin po uzavření Smlouvy o Zájezdu do 15 dnů zbývajících do zahájení Zájezdu, činí smluvní pokuta 90 % základní ceny Zájezdu a 100 % letištních poplatků,
 • pokud k porušení povinnosti dojde v období od 14 do 0 dnů zbývajících do zahájení Zájezdu, 100 % základní ceny Zájezdu a 100 % letištních poplatků,
 • výše smluvní pokuty činí vždy 100 % ceny Zájezdu + pojistné na osobu v případě, že Cestující poruší povinnost dostavit se k odletu, odlet zmešká nebo je ze Zájezdu vyloučen. Totéž platí, pokud Cestující nenastoupí nebo nemůže nastoupit na Zájezd z důvodu porušení svých povinností. Nárok na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty, která společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. vznikla odstoupením od Smlouvy o Zájezdu, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
  • pokud to vyplývá ze Smlouvy o Zájezdu, včetně těchto VOP a případně všeobecně závazných právních předpisů.
  • Cestující má právo odstoupit od Smlouvy kdykoli před zahájením Zájezdu:
 • zaplacením odstupného ve výši
 • 20 % ze základní ceny Zájezdu a 100 % letištních poplatků, dojde-li k odstoupení do 24 hodin od uzavření Smlouvy o Zájezdu,
 • 90 % ze základní ceny Zájezdu a 100 % letištních poplatků, dojde-li k odstoupení od 24 hodin od uzavření Smlouvy o Zájezdu do 15 dní zbývajících do zahájení Zájezdu,
 • 100 % ze základní ceny Zájezdu a 100 % letištních poplatků, dojde-li k odstoupení od 14 do 0 dní zbývajících do zahájení Zájezdu,
 • z důvodu prokázaného zaviněného podstatného porušení povinností společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. vyplývajících ze Smlouvy o Zájezdu, včetně těchto VOP, přičemž společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je v takovém případě povinna vrátit Cestujícímu nejpozději do 60 dnů celou částku, kterou od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy o Zájezdu, a Cestující není povinen zaplatit společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. žádné odstupné ani smluvní pokutu,
 • pokud v cílovém místě nebo v jeho bezprostředním okolí nastanou nevyhnutelné a mimořádné události, které významně ovlivní zajištění cesty nebo přepravu Cestujících do cílového místa,
  • Oznámení o odstoupení od Smlouvy o Zájezdu zašle Cestující na adresu sídla společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. doporučeně nebo doručí jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Odstoupení od Smlouvy o Zájezdu nemá vliv na ustanovení o smluvní pokutě a tato ustanovení ze své podstaty zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy o Zájezdu odstoupením.
  • V případě zrušení účasti na Zájezdu jedné osoby ze dvou osob ve dvoulůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit vzniklou škodu ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj, obdobně při obsazení ubytování, jehož cena je vypočtena pro pevně stanovený počet osob. V případě zrušení účasti na Zájezdu jedné osoby nebo více osob z několika osob uvedených ve Smlouvě se náhrada vypočítá podle zbývajícího složení osob, případně objednaných ubytovacích služeb.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. má právo započíst smluvní pokutu nebo svůj nárok na náhradu škody + pojistné proti zaplacené záloze nebo proti ceně Zájezdu zaplacené Cestujícím, případně proti nároku Cestujícího na vrácení jakékoliv části zaplacené ceny.
  • Žádost Cestujícího o změnu termínu Zájezdu nebo destinace/ubytovacího zařízení uvedeného v uzavřené Smlouvě o Zájezdu není důvodem pro to, aby byl Cestující zproštěn povinnosti uhradit smluvní pokutu za zrušení sjednaného Zájezdu, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

IX.       COVID-19 – Přechodná ustanovení

 • Pokud v důsledku mimořádné situace způsobené onemocněním COVID-19 ve Slovenské republice nebo obdobné situace v cílovém místě nebo v kterémkoli místě trasy Zájezdu není možné poskytnout Cestujícímu základní prvky služeb cestovního ruchu podle Smlouvy o Zájezdu, je společnost Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujícímu oprávněna
 • navrhnout změnu Smlouvy o Zájezdu nebo
 • zaslat oznámení o náhradní cestě, pokud Cestující nesouhlasí s navrhovanou změnou Smlouvy o Zájezdu podle výše uvedeného písm. (a) („Voucher“).
  • Cestující je oprávněn náhradní Zájezd písemně odmítnout do 14 dnů ode dne doručení oznámení o náhradním Zájezdu, a to pouze v případech podle § 33a odst. 4 Zákona o zájezdech.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je povinna dohodnout se s Cestujícím na poskytnutí náhradního Zájezdu nejpozději do 31. srpna 2021. Pokud se společnost Premier Sport Tour, s.r.o. nedohodne s Cestujícím na poskytnutí náhradního Zájezdu do 31. srpna 2021, má se za to, že od Smlouvy o Zájezdu odstoupila a je povinna vrátit Cestujícímu platby přijaté na základě Smlouvy o Zájezdu, nejpozději však do 14. září 2021.
  • V případě, že i přes mimořádnou situaci v důsledku onemocnění COVID-19 ve Slovenské republice nebo obdobnou situaci v cílové destinaci nebo v kterémkoli místě trasy Zájezdu je možné Zájezd dle Smlouvy o Zájezdu uskutečnit a Cestující s uskutečněním Zájezdu nesouhlasí, je povinen o tom písemně informovat společnost Premier Sport Tour, s. r. o., a to nejpozději 30 dnů před zahájením Zájezdu. Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je povinna zaslat Cestujícímu oznámení o náhradním Zájezdu do 14 dnů ode dne obdržení informace podle první věty.
  • 9.1. až 9.4. těchto VOP se použijí, pokud to všeobecně závazné právní předpisy umožňují.
  • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. nenese odpovědnost za podmínky a opatření, které mohou být stanoveny v místě návratu ze Zájezdu (např. na území Slovenské republiky) na základě všeobecně závazných právních předpisů a jiných opatření úřadů a státních orgánů (např. podmínky nařízené povinné karantény po příjezdu ze zahraničí) a Cestujícímu nevzniknou z tohoto titulu žádné nároky vůči společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.; odstoupí-li Cestující z tohoto důvodu od Smlouvy o Zájezdu, není tím dotčena jeho povinnost uhradit odstupné.

X.         Pojištění insolventnosti

 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. je povinna v souladu se Zákonem o zájezdech zajistit povinné smluvní pojištění Zájezdu pro případ svého úpadku (pojištění insolventnosti). Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. jako pojistitel uzavřela smlouvu o pojištění zájezdu pro případ svého úpadku se společností Union poisťovňa, a. s., se sídlem Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefon: 0850 111 211/ +421 2 2081 1811 jako pojistitelem. Na základě této pojistné smlouvy má Cestující jako pojištěný, na kterého se vztahuje pojistná smlouva, právo na pojistné plnění v případech, kdy společnost Premier Sport Tour, s.r.o. z důvodu svého úpadku:
 • neposkytne Cestujícímu dopravu z místa pobytu v zahraničí do Slovenské republiky, pokud je tato součástí Zájezdu,
 • nevrátí zaplacenou zálohu ani cenu Zájezdu, pokud se Zájezd neuskutečnil,
 • nevrátí Cestujícímu rozdíl mezi zaplacenou cenou Zájezdu a cenou částečně poskytnutého Zájezdu v případě, že byl Zájezd poskytnut částečně.
 • Kromě povinností stanovených všeobecně závaznými právními předpisy je Cestující jako pojištěný povinen zejména:
 • písemně tuto skutečnost oznámit pojistiteli nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku pojistné události; v případě odst. 10.1 písm. a) těchto VPP se písemná forma nevyžaduje,
 • poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zjišťování rozsahu a výše svých nároků na pojistné plnění, zejména předložit pojistiteli Smlouvu o Zájezdu a další doklady, které jsou rozhodné pro posouzení nároku pojištěného na pojistné plnění a jeho výši, a umožnit pojistiteli provést šetření s tím související,
 • zajistit vůči jinému právo na náhradu škody nebo jiné podobné právo.
  • Poruší-li Cestující jako pojištěný výše uvedené povinnosti, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
  • Podrobné znění všeobecných pojistných podmínek pro povinné pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře je Cestujícímu k dispozici na vyžádání u společnosti Premier Sport Tour, s. r. o.

B.   VSTUPENKY

 

XI.       Pojmy a definice

 • „Pořadatel“ je subjekt, který pořádá nebo zajišťuje nebo organizuje nebo zprostředkovává Akci.
 • „Akce“ je sportovní utkání nebo jiná veřejná či neveřejná akce společenského, kulturního nebo sportovního charakteru pořádaná Pořadatelem; ke vstupu na Akci je zpravidla zapotřebí Vstupenka, jejíž zajištění je předmětem Smlouvy o zajištění Vstupenky.
 • „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která se společností HOCKEY TOUR s. r. o. uzavřela Smlouvu o zajištění Vstupenky v písemné formě nebo jinou vhodnou formou a způsobem stanoveným v těchto VOP.
 • „Smlouva o zajištění Vstupenky“ je Smlouva uzavřená mezi společností HOCKEY TOUR s. r. o. a Kupujícím, na jejímž základě se společnost HOCKEY TOUR s. r. o. zavazuje zajistit pro Kupujícího Vstupenku a Kupující se zavazuje zaplatit společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. cenu za zajištění Vstupenky.
 • „Vstupenka“ je stvrzenka umožňující jejímu držiteli za poplatek (zpravidla jednorázový) vstup na stadion, do haly nebo na Akci, na kterou byla zakoupena.

XII.     Uzavření Smlouvy o zajištění Vstupenky

 • Zajištění Vstupenky Kupujícímu je podle těchto VOP považováno za jednotlivou službu. Součástí Smlouvy o zajištění Vstupenky je nabídka uvedená na Webovém portálu, standardní informační formulář, katalog nebo jiná písemná forma nabídky, jakož i tyto VOP, přičemž přednost před těmito VOP mají pouze podmínky mezi smluvními stranami výslovně dohodnuté.
 • Za uzavření Smlouvy o zajištění Vstupenky „jinou vhodnou formou“ se mimo jiné považuje i některý z následujících postupů:
 • objednání Vstupenky prostřednictvím objednávkového online systému na stránce futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr (dále jen „Webový portál“), s následným odesláním příslušné nabídky ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujícímu, a potvrzením nabídky Kupujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou fakturou formou e-mailu),
 • přímý nákup Vstupenky prostřednictvím Webového portálu elektronicky,
 • objednání Vstupenek e-mailem ze strany Kupujícího, s následným odesláním příslušné nabídky ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujícímu, a potvrzením nabídky Kupujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou fakturou formou e-mailu),
 • telefonické objednání Vstupenek Kupujícím, s následným odesláním příslušné nabídky ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujícímu, a potvrzením nabídky Kupujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou fakturou formou e-mailu)
 • osobní objednání Vstupenky Kupujícím na prodejním místě společnosti HOCKEY TOUR s. r. o., s následným odesláním příslušné nabídky ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujícímu, a potvrzením nabídky Kupujícím (zpravidla následuje zaslání potvrzení ze strany společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou fakturou formou e-mailu).
  • V případě, že Kupující nabídku Vstupenek společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. nepřijme jako celek a vybere si konkrétní Vstupenky, je Smlouva o zajištění Vstupenek uzavřena až na základě potvrzení výběru Kupujícího společností HOCKEY TOUR s. r. o. (společnost HOCKEY TOUR s. r. o. zašle Kupujícímu potvrzení spolu se zálohovou fakturou formou e-mailu).
  • Bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 12.2. a 12.3. těchto VOP se Smlouva o zajištění Vstupenky považuje za platně a účinně uzavřenou až zaplacením zálohy, resp. celkové dohodnuté ceny (stanovené společností HOCKEY TOUR s. r. o.) na základě faktury vystavené společností HOCKEY TOUR s. r. o.
  • Uzavřením Smlouvy o zajištění Vstupenky bere Kupující na vědomí, že

Společnost HOCKEY TOUR s. r. o. není pořadatelem Akce, na kterou poskytuje Vstupenky pro Kupujícího, a proto neodpovídá za nedostatky ve službách spojených s Akcí, nenese žádnou odpovědnost za průběh a organizaci Akce, ani za případné změny, neuskutečnění nebo jiná omezení, která se Akce mohou týkat. Kupující si je vědom, že po zakoupení Vstupenek může dojít ke změně termínu, zrušení nebo změně organizace Akce, na kterou má zakoupenou Vstupenku. Společnost HOCKEY TOUR s. r. o.. oznámí Cestujícímu změnu termínu, zrušení nebo organizaci Akce e-mailem nebo prostřednictvím Webového portálu či jinou vhodnou formou, a to pokud možno bez zbytečného odkladu.

XIII.    Vstupenka

 • Druhy Vstupenek:
 • Papírová Vstupenka se vydává v papírové formě. Tento typ Vstupenky zpravidla obsahuje (ale není podmínkou její platnosti) název Akce, datum Akce, čas začátku Akce, místo konání Akce, číslo sektoru/sedadla nebo jiné označení, cenu Vstupenky, QR kód nebo čárový kód, identifikaci Pořadatele Akce a identifikační číslo Vstupenky.
 • Vstupenka v elektronické formě je určená k tisku, Kupující je oprávněn zúčastnit se Akce, na kterou si zakoupil elektronickou Vstupenku, pouze za předpokladu, že si elektronickou Vstupenku vytiskl na obyčejném papíře formátu A4 na laserové tiskárně, bez překrývání textu, v původní velikosti bez zmenšení nebo zvětšení a každá jednotlivá elektronická Vstupenka musí být vytištěna na jednom samostatném listu papíru (formát A4). Tento typ Vstupenky zpravidla obsahuje (není však podmínkou její platnosti) název Akce, datum Akce, čas začátku Akce, místo konání Akce, číslo nebo jiné označení sektoru/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód nebo čárový kód, identifikaci Pořadatele Akce, identifikační číslo Vstupenky,
 • Vstupenka v elektronické podobě (tzv. mobilní vstupenka) je určena výhradně pro mobilní telefony, které jsou schopny uložit specifický QR kód (tzv. chytré telefony) s použitím příslušné aplikace. Kupující je oprávněn zúčastnit se Akce na základě specifického QR kódu, který se načte z chytrého telefonu.
 • Vstupenka ve formě nabité klubové karty, tzv. sezónní Vstupenka, kterou je Kupující povinen vrátit společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. ihned po skončení Akce dle pokynů pracovníka společnosti HOCKEY TOUR s. r. o., neboť její použití je opakovatelné po určitou dobu, přičemž se rozumí, že Kupující si zakoupením této formy Vstupenky zakoupil vstup pouze na jednu Akci v určitý den.
 • Společnost HOCKEY TOUR s. r. o. je povinna předat Vstupenku Kupujícímu před zahájením Akce pořádané Pořadatelem a Kupující je povinen za tímto účelem poskytnout součinnost. Společnost HOCKEY TOUR s. r. o. předá Vstupenku Kupujícímu poštou, e-mailem, kurýrem nebo osobně (buď na prodejním místě společnosti HOCKEY TOUR s. r. o., nebo v místě konání Akce, podle možností a uvážení společnosti HOCKEY TOUR s. r. o.). Kupující nemá nárok na výběr způsobu a formy provedení a předání Vstupenky. Ten je stanoven Pořadatelem a společností HOCKEY TOUR s. r. o.
 • Společnost HOCKEY TOUR s. r. o. neodpovídá za:
 • pozdní dodání objednaných Vstupenek způsobené poštou nebo expresní zásilkovou službou nebo jiným subjektem zajišťujícím přepravu Vstupenek, pokud je společnost HOCKEY TOUR s. r. o. k přepravě poskytla včas,
 • pozdní dodání objednaných Vstupenek způsobené Kupujícím, který nedodržel dodací podmínky pošty nebo který si nevyzvedl Vstupenky včas,
 • nedodání Vstupenek z důvodu neúplného, neaktuálního nebo jakkoli nesprávného uvedení poštovní nebo e-mailové adresy Kupujícím,
 • nedodání Vstupenek z důvodu jejich nepřevzetí v sídle společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. nebo v místě konání Akce, pokud byl Kupující včas informován o místě a čase předání e-mailem, telefonicky nebo jinou vhodnou formou,
 • nevyužití Vstupenek na Akci.
  • Společnost HOCKEY TOUR s. r. o. se zavazuje dodat Vstupenky pro různé počty účastníků takto:
 • při objednání 1 samostatné Vstupenky – umístění Vstupenky přesně podle vybrané kategorie (nikoliv sektoru) z mapy na webových stránkách společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. při objednání Vstupenky,
 • při objednávce 2 Vstupenek – umístění Vstupenek do dvojice vedle sebe (tím se rozumí podle příslušného stadionu i sezení ve dvojici nad sebou, ve dvojici křížem od sebe nebo „ob“ sedadlo) přesně podle vybrané kategorie (nikoli sektoru) z mapy na webových stránkách společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. při objednání Vstupenky,
 • při objednání 3 a více (lichého počtu) Vstupenek – umístění ve dvojicích nebo samostatných dvojicích vedle sebe (nebo ve dvojici nad sebou, ve dvojici křížem od sebe nebo „ob“ sedadlo) + 1 samostatná Vstupenka (dle možnosti a dostupnosti uvedené v bodě d) co nejblíže původní dvojici) přesně dle vybrané kategorie (nikoliv sektoru) z mapy na webových stránkách společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. při objednání Vstupenky,
 • při objednání 4 a více (sudého počtu) Vstupenek – umístění v samostatných dvojicích, přičemž každá dvojice je vedle sebe (to znamená, v závislosti na příslušném stadionu, i sezení nad sebou, křížem od sebe nebo „ob“ sedadlo). Dvojice budou podle možností a dostupnosti co nejblíže u sebe přesně podle kategorie (nikoli sektoru) vybrané na mapě na webových stránkách společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. při objednání Vstupenky,
 • v případě výslovného požadavku na skupinové sezení musí být tento požadavek sdělen společnosti HOCKEY TOUR s. r. o., aby bylo možné ověřit dostupnost skupinového sezení a stanovit příplatek za takovou objednávku (např. tři vedle sebe nebo čtyři vedle sebe, s přihlédnutím ke specifikům uvedeným v bodech a) až d)).
  • Názorné vizualizace pro sezení ve dvojici:

(tj. sezení vedle sebe, nad sebou, naproti sobě nebo „ob“ sedadlo bez ohledu na umístění schodiště a dalších předmětů tvořících pevnou konstrukci stadionu nebo arény).

 • Společnost HOCKEY TOUR s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu objednané kategorie Vstupenky, přičemž při snížení kategorie se automaticky vrací doplatek ceny.
 • Pokud je Vstupenka vydána ve formě „Sezónní Vstupenky“, klubové karty, je Kupující povinen vrátit Vstupenku nepoškozenou společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. bezprostředně po skončení Akce dle pokynů společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. Pokud Kupující Vstupenku společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. bezprostředně po skončení Akce nevrátí, je společnost HOCKEY TOUR s. r. o. oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 % ceny Vstupenky odpovídající nákladům na vystavení nové Sezónní vstupenky a souvisejícím nákladům společnosti HOCKEY TOUR s. r. o.

XIV.    Cena Vstupenky a platební podmínky

 • Ceny Vstupenek jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi společností HOCKEY TOUR s. r. o. a Kupujícím. Závazná a dohodnutá cena je uvedena ve Smlouvě o zajištění Vstupenek potvrzené společností HOCKEY TOUR s. r. o. Cena uvedená na Vstupence není cenou za Vstupenku dohodnutou mezi Kupujícím a společností HOCKEY TOUR s. r. o., neboť cena společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. zahrnuje i další náklady na zajištění Vstupenky.
 • Nároky na slevy uplatňuje Kupující před uzavřením Smlouvy o zajištění Vstupenky. Slevy nelze uplatňovat dodatečně.
 • Kupující je povinen uhradit společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. sjednanou cenu Vstupenky nejpozději do data splatnosti uvedeného ve faktuře vystavené společností HOCKEY TOUR s. r. o. V případě, že cena Vstupenky nebude připsána na účet společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, je společnost HOCKEY TOUR s. r. o. oprávněna od Smlouvy o zajištění Vstupenky odstoupit. Uplatněné nároky (např. na náhradu škody) jsou splatné ihned po doručení oznámení o jejich uplatnění Kupujícímu.
 • V případě platby bankovním převodem hradí veškeré bankovní poplatky Kupující, jinak je společnost HOCKEY TOUR s. r. o. oprávněna zbývající částku Kupujícímu doúčtovat.
 • Není-li ve Smlouvě o zajištění Vstupenky nebo na faktuře uvedeno jinak, je Kupující povinen uhradit společnosti HOCKEY TOUR s. r. o. jakoukoli splatnou částku na číslo účtu: IBAN: SK53 1100 0000 0029 4011 1842 pro platby ze SR, Rakouska a Švýcarska, 0301280202/0300 pro platby z ČR, IBAN: HU49 1209 2000 0179 1870 0010 0004 pro platby z Maďarska.

XV.     Omezení zodpovědnosti (zrušení objednávky)

 • V případě uzavření Smlouvy o zajištění Vstupenky není možné, aby Kupující od Smlouvy o zajištění Vstupenky odstoupil a požadoval vrácení ceny Vstupenky, neboť podle ust. § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku“) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami a podle níž se prodávající zavazuje tyto služby poskytnout ve sjednaném čase nebo ve sjednané době, přičemž Smlouva o zajištění Vstupenky na Akci je smlouvou, podle níž se společnost HOCKEY TOUR s. r. o. zavazuje poskytnout službu zajištění Vstupenky na Akci, která je volnočasovou aktivitou, ve sjednaném čase nebo termínu konání Akce.

C.   VOUCHER A DÁRKOVÝ POUKAZ

 

XVI.   Pojmy a definice

 • „Voucher“ je cenina, neúčelový poukaz se sazbou DPH vydaný společností Premier Sport Tour, s.r.o. (v případě Zájezdu) nebo HOCKEY TOUR s. r. o. (v případě Vstupenky) v souvislosti s náhradním plněním (Zájezdem nebo Vstupenkou), s nímž je spojen závazek společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nebo HOCKEY TOUR s. r. o. přijmout jej od konkrétního Cestujícího/Kupujícího jako protihodnotu za služby cestovního ruchu objednané Cestujícím na základě Smlouvy o Zájezdu nebo za služby zajištění Vstupenky na základě Smlouvy o zajištění Vstupenky. Voucher je nepřenosný a může jej využít pouze Cestující/Kupující, na jehož jméno byl vystaven, a to pouze v rámci jedné Smlouvy. Voucher lze použít pouze na službu, na kterou byl vydán (Zájezdy nebo Vstupenky). Voucher lze využít maximálně po dobu 2 let od data jeho vystavení.
 • „Dárkový poukaz“ je cenina, neúčelový poukaz se sazbou DPH vydaný společností Premier Sport Tour, s.r.o. (v případě Zájezdu) nebo HOCKEY TOUR s. r. o. (v případě Vstupenky), s nímž je spojena povinnost společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nebo HOCKEY TOUR s. r. o. přijmout jej od Cestujícího/Kupujícího jako protihodnotu za služby objednané u společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. dle Smlouvy o zájezdu nebo HOCKEY TOUR s. r. o. dle Smlouvy o zabezpečení vstupenky. Dárkový poukaz je přenosný, a proto jej může využít kterýkoli Cestující/Kupující, ale pouze v rámci jedné Smlouvy. Dárkový poukaz lze použít pouze na typ služby (Zájezdy nebo Vstupenky), na kterou byl vystaven. Dárkový poukaz lze využít do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl vydán.

XVII. Použití Voucheru a Dárkového poukazu

 • Cestující/Kupující je oprávněn použít Voucher nebo Dárkový poukaz vydaný společností Premier Sport Tour, s.r.o. nebo HOCKEY TOUR s. r. o. k úhradě ceny Zájezdu/Vstupenky, a to v souladu s podmínkami uvedenými ze strany společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. a/nebo HOCKEY TOUR s. r. o.
 • Nominální hodnota Voucheru nebo Dárkového poukazu bude započtena do ceny Zájezdu/Vstupenky.
 • Nominální hodnota Voucheru nebo Dárkového poukazu nebo jakékoli jeho části nemůže být Cestujícímu/Kupujícímu vyplacena v penězích, není vratná (tj. v případě nižší ceny Zájezdu/Vstupenky není rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou Cestujícímu/Kupujícímu vrácen) a nelze ji společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. nebo HOCKEY TOUR s. r. o. ani vrátit; výše uvedené platí, pokud kogentní ustanovení všeobecně závazných právních předpisů nestanoví jinak.

D.   SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Smlouva se řídí právem Slovenské republiky s vyloučením kolizních norem, které by určovaly jiné rozhodné právo než právo Slovenské republiky. V případě jakýchkoli sporů je k rozhodování příslušný soud Slovenské republiky.
 • Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze způsobem stanoveným pro uzavření Smlouvy, tj. písemnou nebo jinou vhodnou formou. Za písemnou nebo jinou vhodnou formu změny nebo zrušení Smlouvy se považuje i právní úkon učiněný elektronickými prostředky (např. elektronickou poštou), které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. a/nebo HOCKEY TOUR s. r. o. je oprávněna oznámit obsah písemnosti Cestujícímu a Kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou a následně mu písemnost doručit způsobem uvedeným v odstavci 18.2. V tomto případě se dopis považuje za doručený již okamžikem telefonického oznámení jeho obsahu Cestujícímu a Kupujícímu nebo okamžikem odeslání elektronické pošty.
 • Slovenská obchodní inspekce je orgánem dohledu, který kontroluje dodržování povinností společnosti Premier Sport Tour, s. r. o. a/nebo HOCKEY TOUR s. r. o. podle všeobecně závazných předpisů. Spory, které vzniknou mezi společností Premier Sport Tour, s. r. o. a/nebo HOCKEY TOUR s. r. o. a Cestujícím/Kupujícím, kteří jsou spotřebiteli, lze řešit i mimosoudní cestou a za tímto účelem podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů dle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální seznam subjektů oprávněných k alternativnímu řešení sporů je k dispozici na adrese:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Pokud jsou Cestující/Kupující spotřebiteli, mohou svá práva a nároky uplatnit také prostřednictvím Evropské platformy pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 • Odpovědná osoba, jejímž prostřednictvím může Cestující rychle kontaktovat společnost Premier Sport Tour, s.r.o. nebo HOCKEY TOUR s. r. o. a požádat ji o pomoc v nesnázích nebo o reklamaci Zájezdu, pokud během Zájezdu zjistí porušení Smlouvy o Zájezdu/Smlouvy o zabezpečení Vstupenky během Akce: Branislav Cingeľ (případně dočasný zástupce na stejné e-mailové adrese + telefonním čísle), Teslova 19, 821 02, Bratislava, Slovensko / info@fotbaltour.cz / 00420 776 680 409.
 • Případná neplatnost některých ustanovení VOP a Smlouvy nemá vliv na jejich zbývající obsah.
 • Společnost Premier Sport Tour, s.r.o. a HOCKEY TOUR s. r. o. si vyhrazují právo aktualizace a změn údajů a informací o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažených v katalogu nebo ve speciálním nabídkovém listu či standardním informačním formuláři společnosti Premier Sport Tour, s.r.o. a/nebo HOCKEY TOUR s. r. o.
 • Společnost Premier Sport Tour, s. r. o. a HOCKEY TOUR s. r. o. neodpovídají za obsah inzertních stránek zveřejněných v katalogu a dalších materiálů vydaných společností Premier Sport Tour, s. r. o. a/nebo HOCKEY TOUR s. r. o. nebo zveřejněných na Webovém portálu a poskytnutých třetími stranami a zároveň neručí za správnost údajů uvedených v prospektech třetích stran, jejichž vydavatelem není a jejichž obsah nemůže ovlivnit.
 • Pokud se vymezení Zájezdu nebo Vstupenky v katalogu liší od Smlouvy, má vždy přednost Smlouva.

V Bratislavě, dne 1. 11. 2021