Ochrana osobních údajů

OCHRANA SOUKROMÍ

 Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu plníme všechny povinnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o způsobu a podmínkách zpracovávání Vašich osobních údajů, jakož i o Vašich právech, která jsou s tím spojena. Osobní údaje zpracováváme v níže uvedených oblastech, přičemž pro bližší informace klikněte na oblast, která Vás zajímá. Po rozkliknutí se dozvíte informace o  účelech zpracování osobních údajů, právních základech, dobách jejich uchovávání, příjemcích a další informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Po rozkliknutí příslušné oblasti se zároveň dozvíte, kdo je provozovatelem Vašich osobních údajů v jednotlivých případech zpracování osobních údajů, přičemž jím může být:

 1. společnost Premier Sport Tour, s. r. o., se sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 46 219 455, e-mail: info@futbaltour.sk, tel. č.: 0911 575 774 (dále jen „Premier Sport Tour“) anebo
 2. společnost HOCKEY TOUR s. r. o., se sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava – městská část Nové Mesto, IČO: 51 244 004, e-mail: info@hokejtour.sk, tel. č.: 0911 575 774 (dále jen „HOCKEY TOUR“) anebo
 3. obě společnosti jako společní provozovatelé, kteří si společně určili účel zpracování osobních údajů, přičemž mezi sebou uzavřeli dohodu, že všechny a jakékoli povinnosti a závazky týkající se ochrany osobních údajů podle GDPR bude pro tyto oblasti plnit pouze a výlučně společnost Premier Sport Tour. Z tohoto důvodu tam, kde je uvedeno, že osobní údaje se zpracovávají společnými provozovateli, je třeba obrátit se vždy na společnost Premier Sport Tour

Je-li v kterékoli oblasti doba uchovávání osobních údajů určená podle roků, začíná plynout 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jsme Vaše osobní údaje začali zpracovávat.

 

VAŠE PRÁVA PODLE GDPR

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, přičemž u každé oblasti zpracovávání Vašich osobních údajů jsou uvedena konkrétní práva, která Vám přísluší:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, pak máte právo získat k těmto osobním údajům přístup, jakož i právo na základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů.

 

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, jakož i právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Právo na vymazání osobních údajů

Právo požadovat bezodkladné vymazaní Vašich osobních údajů máte pouze v případě, pokud:

 • osobní údaje už nejsou potřebné k účelům, k nimž se získávaly nebo jinak zpracovávaly,
 • odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání,
 • namítáte vůči zpracovávání a nepřevažují žádné oprávněné důvody zpracovávání,
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému podléháme,
 • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy není třeba Vaše údaje vymazat i přes splnění některé z výše uvedených podmínek (např. je to třeba pro uplatňování právních nároků).

 

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Máte právo, abychom omezili zpracovávání Vašich údajů (tj. Vaše údaje pouze uchovávali, avšak jiným způsobem je nezpracovávali) v těchto případech:

 • napadli jste správnost osobních údajů,
 • zpracovávání je protizákonné a Vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracovávání, nýbrž potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
 • namítáte vůči zpracovávání.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy je možné zpracovávat Vaše osobní údaje i jiným způsobem, nejen uchováváním.

 

       Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, je-li zpracovávání nezbytné za účelem oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody Vaší osoby, jež vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotčenou osobou dítě. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, pokud bychom prokázali nezbytné oprávněné důvody zpracovávání, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo namítat kdykoli (!).

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Provádí-li se zpracovávání Vašich osobních údajů automatizovanými prostředky, a to na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje další osobě (provozovateli), avšak pouze za předpokladu, že je to technicky možné.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

V neposlední řadě máte právo kdykoli odvolat Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jste takový souhlas poskytli, a to zasláním odvolání na kontaktní údaje provozovatele. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že máte-li za to, že došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání Vašich osobních údajů nebo k porušení nařízení GDPR, můžete podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky (vzor návrhu je uveřejněn na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky www.uoou.cz).

 

Webové stránky

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST  

Provozovatel

ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD  

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Formulář „Kontaktní formulář“  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour

 

Vyřízení dotazu nebo zodpovězení otázky dotčené osoby, případně třetí osoby, která vyplnila a odeslala kontaktní formulář čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu trvání vyřizování poptávky, případně zodpovězení dotazu

Formulář „Nezávazný rezervační formulář“ u vstupenek  

HOCKEY TOUR

Předsmluvní vztahy s potenciálním zákazníkem, konzultace při výběru produktu (zápasu), kontrola dostupnosti a ověření jiných podmínek čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu trvání komunikace s potenciálním zákazníkem

Formulář „Nezávazný rezervační formulář“ u zájezdů  

Premier Sport Tour

Předsmluvní vztahy s potenciálním zákazníkem, konzultace při výběru produktu (zápasu), kontrola dostupnosti a ověření jiných podmínek čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu trvání komunikace s potenciálním zákazníkem

Nezávazná objednávka letenek  

Premier Sport Tour

Předsmluvní vztahy s potenciálním zákazníkem, konzultace při výběru letenky, kontrola dostupnosti letenky a ověření jiných podmínek čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu trvání komunikace s potenciálním zákazníkem

Kontaktní formulář pro objednání dárkového poukazu  

Premier Sport Tour

Zakoupení dárkového poukazu, příprava obsahu a designu dárkového poukazu a jeho zaslání zákazníkovi čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu platnosti dárkového poukazu

Přihlášení k odběru newsletteru  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour

Zasílání informací o novinkách, speciálních akcích a reklamních nabídkách čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů  

Po dobu trvání souhlasu

FAN shop  

Premier Sport Tour

Vyřízení objednávky zákazníka, dodání objednaného zboží z FAN shopu a plnění ostatních smluvních povinností čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu plnění povinností ze smlouvy a možnosti uplatnění reklamace

Reference spokojených zákazníků  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour.

Zveřejnění referencí od spokojených zákazníků na webových stránkách, na sociálních sítích a v reklamních a marketingových podkladech čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů  

Po dobu trvání souhlasu

Chatbox  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour.

Vyřízení dotazu nebo zodpovězení otázky dotčené osoby, případně třetí osoby, která vyplnila a odeslala zprávu v chatu „Máte otázku? Rádi vám poradíme. Napište nám“ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

Po dobu trvání vyřizování poptávky, případně zodpovězení dotazu

Články v části „Z voleje“  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour.

Zveřejnění článků v blogu webových stránek na témata týkající se sportovních akcí a zájezdů, zveřejnění rozhovorů a vyjádření fyzických osob, pokud nejde o plnění smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů  

Po dobu trvání licenční smlouvy, případně
po dobu trvání souhlasu

Fotografie a videa  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour

Zveřejnění fotografií a videí obsahujících fyzickou podobu dotčené osoby nebo jiné její osobní údaje za účelem prezentace spokojenosti zákazníků se zabezpečením účasti na sportovní akci provozovatelem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů  

Po dobu trvání souhlasu

Cookies – nezbytné (tzv. essential cookies)  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour

Cookies umožňující realizovat základní funkcionality webových stránek, např. jejich bezpečnost, správa sítě a přístupnost. čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, přičemž oprávněným zájmem je zabezpečení řádného provozu webových stránek  

Po dobu, jakou má dotčená osoba nastavenou ve webovém prohlížeči, případně po dobu uvedenou v bodu 6.

Cookies – dobrovolné (tzv. non-essential cookies)  

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour

Lepší přizpůsobení reklam zájmům dotčených osob a funkcionalitě webových stránek, vytváření statistik. Používání Google Analytics, Facebook Pixel. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů  

Po dobu trvání souhlasu, případně po dobu uvedenou v bodu 6.

 

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby atd. V případě, kdy se osobní údaje ve smyslu účelu jejich zpracovávání zveřejňují, jsou příjemci všechny osoby, které navštívily naše webové stránky, sociální sítě apod. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše osobní údaje se při těchto účelech nepřenášejí do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

 

4. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

5. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro řádné plnění smlouvy (tj. pro řádné a včasné dodání zboží z Fan shopu) a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

6. Cookies

Abychom co nejvíce zlepšili naše služby a funkcionalitu naší webových stránek, využíváme soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači nebo v mobilním zařízení a které obsahují informace o aktivitách uživatelů webových stránek, přičemž tyto informace jsou následně zpřístupněny serveru webových stránek při další návštěvě uživatele.

 

Příklady, kdy jsou soubory cookies užitečné:

 • funkčnost – k náležité funkčnosti webových stránek,
 • statistika – ke zjišťování statistiky, tj. které webové stránky a funkce jsou Vámi nejpoužívanější, abychom mohli přizpůsobit a zjednodušit funkcionality webových stránek Vašim požadavkům a zájmům tak, aby byly uživatelsky jednoduché a srozumitelné,
 • reklama a marketing – zjistit, které reklamy jsou Vámi prohlížené nejčastěji, čímž se zamezí zobrazovaní reklam, o které nemáte zájem.

 

Námi používané cookies je z hlediska jejich trvání možné rozdělit na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session cookies), které zůstávají ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč nezavřete,
 • dlouhodobé (tzv. persistent cookies), které zůstávají uložené i po tom, co prohlížeč zavřete, např. v případě cookies, které se používají na účely reklamy a marketingu jde o dobu 3 měsíců a v případě statistických o dobu 2 a 3 let.

Dobu uložení souborů cookies je možné si přizpůsobit podle vlastních požadavků, neboť je závislá na nastavení samotného souboru cookie a Vašeho prohlížeče.

 

Cookies je zároveň možné dělit na:

 • ty, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek (essential), přičemž do této skupiny je možno zařadit cookies, které se používají k zapamatování údajů ve formulářích, nebo cookies, které pomáhají ke správnému a rychlému načítání webových stránek a
 • ty, které nejsou nezbytné (non-essential), přičemž těmito non-essential cookies jsou například ty, které se nazývají analytické a sbírají údaje pro vhodné přizpůsobení reklam, sledují činnost návštěvníka na stránkách apod.

 

Na našich stránkách jsou umístěny oba typy cookies, přičemž v případě non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš souhlas s jejich používáním. Používání essential cookies můžete zakázat buď cíleně pro tyto webové stránky, nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastaveních Vašeho internetového prohlížeče. Po deaktivaci essential cookies však nebude už možné využívat některé funkce.

 

7. Google Analytics

Kromě výše uvedeného využíváme Google Universal Analytics, webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited („Google“), společnost založená a provozovaná podle právních předpisů Irska (registrační číslo 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics používá cookies, tj. datové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, aby se pomocí nich mohlo analyzovat používání našich webových stránek.

Informace o Vašem používání těchto webových stránek získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google přenáší úplná IP adresa. Na náš požadavek Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek a k sestavení zpráv pro nás o aktivitách na portálu, jakož i k poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek.

K užívání těchto souborů cookies se vyžaduje Váš souhlas.

 

8. Facebook

Naše webové stránky mají integrované doplňky sociální sítě Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), které poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítek „Like“ („Líbí se mi to“) a „Share“ („Sdílet“) umístěných na webových stránkách. Přehled všech doplňků pro Facebook najdete na následující stránce Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Během Vaší návštěvy na našich webových stránkách vytváří tento doplněk přímé spojení Vašeho prohlížeče se serverem Facebooku, a jeho prostřednictvím Facebook dostane informaci, že někdo z Vaší IP adresy přistupuje na naše webové stránky. Jste-li přitom přihlášeni na svém účtu na Facebooku a kliknete na tlačítko „Like“ nebo „Share“, můžete obsah našeho portálu propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook tak může Vaši návštěvu webových stránek přiřadit Vašemu uživatelskému účtu. Podrobnější informace najdete v podmínkách společnosti Facebook o ochraně osobních údajů:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

K užívání těchto souborů cookies se vyžaduje Váš souhlas. Nepřejete-li si, aby Facebook návštěvu našich webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku přiřazoval, odhlaste se prosím z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku.

 

Marketing a reklama

 1. Účel, právní základ a doba uchovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVÁNÍ
Přímý marketing

 

Proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo namítat kdykoli (!) (viz níže práva dotčené osoby).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o zákazníka kterého subjektu se jedná

Nabídka vlastního podobného zboží a služeb osobám, jejichž osobní údaje provozovatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb (již stávajících zákazníků).  

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí osoba, přičemž oprávněný zájem je zájem provozovatele a třetí strany (např. poskytovatele produktů, které provozovatel prodává) zvýšit prodejnost produktů nacházejících se v portfoliu a rozvinout svoji podnikatelskou činnost, a to prostřednictvím nabídky vlastních podobných produktů prostřednictvím elektronické pošty osobám, jejichž osobní údaje byly získány v souvislosti s předchozím poskytnutím produktů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dobu existence smluvního vztahu a dalších 10 let

 

Nepřímý marketing  

 

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour

Nabídka zboží a služeb jiným osobám, než jsou stávající zákazníci, případně v situacích, které nespadají pod přímý marketing  

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů

 

 

 

 

Po dobu trvání souhlasu

Spotřebitelské soutěže

 

 

 

 

 

 

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour.

 

Zapojení se do soutěže, zpracování účasti v soutěži, losování nebo určení vítěze jiným způsobem, vyhodnocení a ověření výsledků soutěže, komunikace s úspěšnými, případně neúspěšnými účastníky, zveřejnění vítěze (webové stránky, sociální sítě apod.), odevzdání výhry.

 

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním osobních údajů  

 

 

 

 

 

Po dobu trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google  

 

 

 

 

 

 

 

Společní provozovatelé, obraťte se, prosím, na společnost Premier Sport Tour.

 

Vytvoření a provozování fanouškovské stránky, komentování příspěvků osob, které zanechaly komentář nebo jiné označení na fanouškovské stránce, komunikace s osobami, které oslovily provozovatele přes sociální sítě (např. messenger).

 

 

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí osoba.

 

Oprávněný zájem je zájem provozovatele a třetí strany zvýšit prodejnost produktů nacházejících se v portfoliu a rozvinout svoji podnikatelskou činnost, a to prostřednictvím prezentování se prostřednictvím sociálních sítí, jakož i zájem na komunikaci s dotčenými osobami, které projevily zájem o aktivity provozovatele, například komentářem, nebo provozovatele oslovily.

 

 

 

 

 

 

Po dobu, po kterou dotčená osoba nevymaže svůj příspěvek, v ostatních případech po dobu komunikace s dotčenou osobou

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytující IT služby, osoby poskytující cloudové služby atd. V případě, kdy se osobní údaje ve smyslu účelu jejich zpracovávání zveřejňují, jsou příjemci všechny osoby, které navštívily naše webové stránky, sociální sítě apod. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše osobní údaje se při těchto účelech nepřenášejí do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

 

4. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů – proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo namítat kdykoli (!).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

5. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro zpřístupnění určité služby nebo informací (tj. pro řádné a včasné odevzdání výhry v případě spotřebitelské soutěže) a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

Rozvoj podnikání

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
Oblast PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVÁNÍ
Oslovení smluvních obchodních partnerů  

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle subjektu, o jehož obchodního partnera jde

 

Vyhledávání nových partnerských společností a jiných dodavatelů služeb nebo zboží (např. účetní služby, IT služby, úklidové služby, právní služby, služby internetového připojení), aktivní průzkum trhu, oslovování prostřednictvím standardních kontaktů uvedených na webových stránkách nebo obdržených při osobní komunikaci se žádostí o udělení souhlasu s dalším oslovením.

 

čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, přičemž oprávněným zájmem je zájem provozovatele a třetí strany (např. poskytovatele produktů, které provozovatel prodává) navázat spolupráci s potenciálním smluvním obchodním partnerem a rozvinout svoji podnikatelskou činnost, jakož i zájem komunikovat s potenciálním smluvním obchodním partnerem prostřednictvím jeho statutárního orgánu, případně jiné kontaktní osoby (zaměstnanec).  

Po dobu výběru obchodního partnera, nejpozději po dobu 1 roku

Průzkum spokojenosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o zákazníka kterého subjektu se jedná

Oslovení stávajících zákazníků ohledně jejich spokojenosti s realizací zakázky, spokojenosti se zaměstnancem nebo externím pracovníkem atd., a to za účelem zvýšení prodejnosti zboží a služeb provozovatele  

čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, přičemž oprávněný zájem je zájem provozovatele a třetí strany (např. poskytovatele produktů, které provozovatel prodává) zvýšit prodejnost produktů nacházejících se v portfoliu, překontrolovat spokojenost zákazníků se zbožím a službami provozovatele a případně zjistit, zda ze strany zaměstnanců nebo externích pracovníků nedochází k nevhodnému chování nebo protiprávnímu jednání.

 

 

Po dobu 1 roku

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí nehrozí žádné negativní důsledky.

 

Zákazníci

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Předsmluvní vztahy  

HOCKEY TOUR, pokud se komunikace týká koupě vstupenky nebo Premier Sport Tour , pokud se komunikace týká jiného produktu (zájezd, letenka, Fan shop atd.)

 

Komunikace s potenciálním nebo stávajícím zákazníkem ohledně možnosti a podmínek dodání plnění ze strany provozovatele, zejména jednání ohledně smluvních podmínek, poskytnutí cenové nabídky, návrh architektury řešení, ověření vhodnosti navrhnutého řešení v specifických podmínkách zákazníka, ukázka vzorových modelů, referenční návštěva u zákazníka atd.

 

 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

 

 

 

 

 

 

Po dobu trvání komunikace

Uzavření smlouvy  

HOCKEY TOUR pokud se smlouva týká koupě vstupenky nebo Premier Sport Tour, pokud se smlouva týká jiného produktu (zájezd, letenka, Fan shop atd.)

 

Příprava znění smlouvy, případně potvrzení objednávky zákazníka, pokud se neuzavírá písemná smlouva, zaevidování požadavku na plnění do interního systému za účelem řádného a včasného plnění smlouvy se zákazníkem.

 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy  

 

 

Po dobu trvání smlouvy

Plnění smlouvy  

HOCKEY TOUR pokud se smlouva týká koupě vstupenky nebo  , pokud se smlouva týká jiného produktu (zájezd, letenka, Fan shop atd.)

 

Plnění smluvních povinností ve vztahu k zabezpečení plnění ve smyslu smlouvy se zákazníkem, uskladnění zboží a jeho následná montáž. Vyřizování reklamací.  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

 

 

 

 

Po dobu trvání smlouvy

Ukončování smluvních vztahů  

HOCKEY TOUR, pokud se smlouva týká koupě vstupenky nebo Premier Sport Tour, pokud se smlouva týká jiného produktu (zájezd, letenka, Fan shop atd.)

 

Ukončení smluvního vztahu řádným a včasným dodáním plnění, případně jiným způsobem (odstoupení, vypovězení, dohoda atd.), úkony spojené s ukončením smluvního vztahu.  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

 

 

 

Po dobu trvání smlouvy

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, osoby poskytující účetní služby, externí pracovníky, osoby poskytující právní služby atd. V případě, kdy se osobní údaje ve smyslu účelu jejich zpracovávání zveřejňují, jsou příjemci všechny osoby, které navštívily naše webové stránky, sociální sítě apod.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro řádné plnění smlouvy (tj. pro řádné a včasné zabezpečení účasti na zakoupeném zájezdu) a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

Externí pracovníci

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Smluvní vztahy  

 

 

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, s kým se smlouva uzavírá

 

 

Předsmluvní vztahy s externími pracovníky (živnostníci), komunikace ohledně podmínek smluvního vztahu, uzavření smluv s externími pracovníky, plnění smluv, koordinace externích spolupracovníků za účelem řádného a včasného plnění smluv se zákazníky, evidence poskytnutých služeb, ukončení smluvního vztahu řádným a včasným dodáním plnění, případně jiným způsobem (odstoupení, vypovězení, dohoda atd.), úkony spojené s ukončením smluvního vztahu.

 

 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

 

 

 

 

Po dobu trvání smlouvy

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, osoby poskytující účetní služby, externí pracovníky, osoby poskytující právní služby atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro řádné plnění smlouvy a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

Dodavatelé běžných služeb nebo zboží

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Smluvní vztahy  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, s kým se smlouva uzavírá

 

 

Předsmluvní vztahy s dodavatelem (účetní služby, IT služby, úklidové služby, právní služby, služby internetového připojení  a jiné nákupy (letenky, jízdenky, ubytování, nákup kancelářského vybavení a služeb, rozvoj kanceláře), komunikace ohledně podmínek smluvního vztahu, plnění smluv s dodavateli, ukončení smluv s dodavateli.  Zabezpečení komunikace s dodavateli, případně realizace plnění smlouvy, a to prostřednictvím statutárních orgánů a jiných kontaktních osob.

 

 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy,

 

 

Po dobu trvání smlouvy

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, osoby poskytující účetní služby, externí pracovníky, osoby poskytující právní služby atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro řádné plnění smlouvy a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A JINÉ KONTAKTNÍ OSOBY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

 

Statutární orgány a jiné kontaktní osoby ve smluvních vztazích

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí evidenci jde, případně kdo je odesílatelem nebo adresátem došlé pošty

 

 

Zabezpečení komunikace se zákazníky, případně realizace plnění smlouvy, a to prostřednictvím statutárních orgánů a jiných kontaktních osob.

 

čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, přičemž oprávněný zájem je zájem provozovatele a zákazníka na uzavření a plnění smlouvy, kde dochází ke zpracování osobních údajů osob, které nejsou smluvní stranou (např. statutární orgán, pověřený zaměstnanec), avšak jsou osobami oprávněnými jednat jménem zákazníka, případně jsou kontaktní osoby, jejichž prostřednictvím se zabezpečuje komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem, případně plnění smlouvy.

 

Po dobu trvání smlouvy

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, osoby poskytující účetní služby, externí pracovníky, osoby poskytující právní služby atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro řádné plnění smlouvy a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

Účetní agenda

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Vedení účetní dokumentace  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

Vedení účetní evidence a dokumentace podle příslušných právních předpisů  

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

 

10 let

Daňová povinnost  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

řádné a včasné plnění daňové povinnosti  

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

Evidence věřitelů (došlé faktury)  

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

Evidence věřitelů, pohledávek, přijímání faktur věřitelů a jiných souvisejících účetních dokumentů  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

a

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

 

10 let

Evidence dlužníků (odchozí faktury)  

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

Evidence dlužníků, závazků, vystavování a zasílání faktur a jiných souvisejících účetních dokumentů  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

a

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

 

10 let

Management závazků a pohledávek  

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

Sledování realizace úhrad a splatností závazků a pohledávek, kontrola výdajů a nákladů  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

a

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

 

10 let

Vymáhání pohledávek  

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

Vymáhání pohledávek od dlužníků, příprava a zasílání upomínek a komunikace s dlužníky  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy

a

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

 

Do doby vymožení pohledávky nebo jejího odepsání jako nevymahatelné, případně po dobu 10 let

Pokladna  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí účetní agendu jde a vůči kterému subjektu vystupujete jako dlužník nebo věřitel

 

Vedení pokladny a stavu hotovosti v pokladně  

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

 

10 let

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující účetní služby, osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky, atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud jsou však Vaše osobní údaje vyžadovány například pro řádné plnění smlouvy (tj. pro řádné a včasné zabezpečení účasti na zpoplatněné akci) a k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností souvisejících s plněním smlouvy.

 

Právní vztahy

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Právní vztahy  

 

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí právní vztahy jde a vůči komu evidujete právní nárok nebo vedete obranu

 

 

Sledování dodržování právních předpisů, poskytování právních rad, uplatňování právních nároků, vedení obrany v případě nároků třetích stran.

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

a

čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, přičemž oprávněným zájmem je zájem provozovatele na sledování a dodržování právních předpisů provozovatele, obstarávání právních záležitostí, poskytování právních rad, uplatňování práv a vymáhání nároků.

 

 

 

Po dobu trvání soudního nebo jiného jednání, sporu nebo právního nároku.

 

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující právní služby, osoby poskytující účetní služby, osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky, atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů může být zákonným požadavkem, v ostatních případech je dobrovolné.

 

Korporační agenda

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Korporační agenda  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí korporační agendu jako obchodní společnosti jde

 

 

Vedení základní korporační dokumentace klienta (zakladatelské listiny, zápis ze zasedání orgánů, rozhodnutí, podpisové vzory atd.), plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku a jiným úřadům a orgánům.

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele  

 

Po dobu existence provozovatele

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující právní služby, osoby poskytující účetní služby, osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky, atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem, a pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností.

 

IT bezpečnost/ správa

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

IT bezpečnost/

správa

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí IT technologie jde, případně kdo IT technologie využívá

 

Zabezpečovaní ochrany dat a bezpečnosti u provozovatele a jiné otázky související s IT správou, např. vytvoření uživatelského účtu zaměstnance, případně externího pracovníka.  

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

a

čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, přičemž oprávněný zájem je konkretizovaný zájmem provozovatele zabezpečit ochranu dat a bezpečnost IT technologií, jakož i náležitě spravovat IT technologie ve svém, ale i v cizím prostředí.

 

Doba uchovávání je průběžně vyhodnocovaná podle nezbytnosti zpracování osobních údajů (např. v případě účtu zaměstnance je to doba existence tohoto účtu, která závisí na délce pracovněprávního vztahu zaměstnance)

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem, a pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností.

 

Registratura, vedení odeslané a přijaté pošty

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA

UCHOVÁVÁNÍ

Vedení došlé a odeslané pošty, vedení registratury a archivu.  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, o čí registraturu jde (případně kdo je odesílatelem nebo adresátem došlé pošty)

 

Vedení došlé a odchozí pošty, vedení registratury a archivu podle zákona 395/2002 Z.z. o archivech a registraturách a o doplnění některých zákonů.

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele  

Evidence došlé a odeslané pošty po dobu 2 let; vedení registratury a archivu po dobu existence provozovatele

 

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o osobu zabezpečující vedení registratury a archivu, osoby poskytující účetní služby, osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky, atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem, a pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností.

 

GDPR – vyřizování dotazů, žádostí a bezpečnostních incidentů

 1. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
OBLAST PROVOZOVATEL ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVÁNÍ
Ochrana osobních údajů  

Premier Sport Tour nebo HOCKEY TOUR, podle toho, kdo je provozovatelem, případně společným provozovatelem

 

Vyřizování dotazů, žádostí, bezpečnostních incidentů a plnění povinností ve smyslu GDPR a zákona o ochraně osobních údajů.

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele Po dobu 5 let, případně delší dobu, je-li vedeno řízení o ochraně osobních údajů vůči provozovateli, a to po dobu trvání řízení

 

 

2. Příjemci nebo kategorie příjemců

Osobní údaje chráníme, přičemž tyto nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám nebo subjektům, s výjimkou případů, kdy jde o odpovědnou osobu, osoby poskytující právní služby, osoby poskytující cloudové služby, osoby poskytující IT služby, externí pracovníky, atd. Pokud bude takováto povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, poskytnou se Vaše osobní údaje i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

3. Práva dotčené osoby

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývá více práv, na která si Vás touto cestou dovolujeme upozornit, a to:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

4. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem, a pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádné plnění povinností.